UN­DE ÎNVAȚĂ: DOMENIU ACTIVITATE EXTRAȘCOLAR: RADU ES­TE FREELANCER

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Antre­pre­no­riat

în do­me­ni­ul de­sig­nu­lui gra­fic și în web de­sign. În ul­ti­mul an a co­la­bo­rat cu nu­me­roa­se fir­me, în spe­cial din SUA, pentru ca­re a fă­cut ele­men­te de iden­ti­ta­te vi­zua­lă și pro­mo­va­re on­li­ne: Va­pe Tree, Smith and Joh­nson, biz Bi­tes, Tri­port Stu­di­os, The Bri­dal Con­ci­er­ce etc. Es­te mem­bru al boar­du­lui clu­bu­lui Inte­ract București, al Con­si­li­u­lui Ele­vi­lor, a ab­sol­vit cur­suri on­li­ne (în spe­cial pe plat­for­ma Co­ur­se­ra) de bu­si­ness și ma­na­ge­ment, dar și de ino­vație sau de in­ves­tiții pe bursă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.