UN­DE ÎNVAȚĂ: DOMENIU ACTIVITATE EXTRAȘCOLAR:

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Te­en te­a­chers Fa­ce par­te din Bri­ga­da de Vo­lun­tari și ac­ti­ve­a­ză în ONG-uri ca­re se ocu­pă cu res­pon­sa­bi­li­ta­tea so­cia­lă, or­ga­ni­za­rea co­mu­ni­ta­ră, dez­vol­ta­rea per­so­na­lă, ac­ce­sul la edu­cație pentru co­pi­ii cu di­za­bi­li­tăți sau edu­ca­rea aces­to­ra prin învăța­rea lim­bii en­gle­ze.

Aso­ciația Sha­kes­pe­a­re School, Sal­vați Co­pi­ii, Chan­ce for Li­fe, Ajun­gem Mari, Yo­uth Aca­de­my și Yo­uth Voi­ce. În ul­ti­mul timp, a de­venit și vo­lun­tar al Aso­ciați­ei Ma­con­do. A fost trai­ner în ca­drul „Fo­ru­mu­lui Co­pi­i­lor“or­ga­ni­zat de Sal­va­ţi Co­pi­ii Ro­mânia pe te­ma in­te­gră­rii co­pi­i­lor cu di­za­bi­li­tă­ţi în so­ci­e­ta­te (iu­nie 2014), a par­ti­ci­pat ca spe­a­ker la con­fe­rin­ţa „Inter­na­ti­o­nal Ju­veni­le Jus­ti­ce Obser­va­to­ry“pe te­ma „Ma­king De­pri­va­ti­on of Chil­dren`s Li­ber­ty a Last Re­sort“, a par­ti­ci­pat ca spe­a­ker la con­fe­rin­ţa TEDx-Ca­lea Vic­to­ri­ei pe te­ma drep­tu­ri­lor co­pi­i­lor (oc­tom­brie 2014). Un an­tre­pre­nor so­cial pentru că ide­ea 101 e me­reu su­bes­ti­ma­tă, iar ino­vația vi­ne chiar și atunci când cre­zi că ai des­co­pe­rit totul. În Anglia sau în Ger­ma­nia pentru că se încu­ra­je­a­ză per­for­man­ţa, învăța­rea prin prac­ti­că, iar iniția­ti­va de orice fel nu es­te nici pe de­par­te ne­gli­ja­tă. Mi-am se­tat obi­ec­ti­ve, am învățat să îmi pla­ni­fic tim­pul și să îmi cre­ez prin­ci­pii pu­ter­ni­ce ca­re să mă for­me­ze ca per­soa­nă. De la ex­pe­ri­e­nța de a pre­da en­gle­ză, a scrie un ar­ti­col sau a fi în bac­ksta­ge la un con­cert, am evo­luat și mi-am asu­mat res­pon­sa­bi­li­tă­ţi. Spi­rit de echi­pă. Pa­si­u­ne. Per­se­ve­re­nță. Cre­a­ti­vi­ta­te. Dez­vol­ta­re con­ti­nuă. Nu doar pentru un vi­i­tor job va fi util, ci pentru viață, pentru a fi un ce­tățe­an ac­tiv în co­mu­ni­ta­te..

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.