UN­DE ÎNVAȚĂ: DOMENIU ACTIVITATE EXTRAȘCOLAR:

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Antre­pre­no­riat În iu­nie 2014 a fon­dat Go-sty­le (http://go-sty­le-2.shop­ma­nia.biz/), o pa­gi­nă de produse han­dma­de, în ca­drul că­reia se ocu­pă de co­mu­ni­ca­rea cu cli­e­nții, de con­ta­bi­li­ta­te, de li­vra­rea pro­du­se­lor, de evi­de­nța veni­tu­ri­lor, de evo­luția pi­eței și de ne­voi­le cli­e­nți­lor. Pentru 2015, are ca obi­ec­tiv câști­ga­rea a 65 de cli­e­nți noi, dar și 12.000 de li­ke-uri pe Fa­ce­book. Es­te vo­lun­tar în mai mul­te ONG-uri, pre­cum Aso­ciația pentru edu­cație (Sha­kes­pe­a­re School), proi­ec­tul „En­gle­ză pentru viață“în ca­drul că­ru­ia pre­dă lim­ba en­gle­ză co­pi­i­lor de­fa­vo­ri­zați la cen­trul SOS Sa­te­le Co­pi­i­lor din București, a par­ti­ci­pat la mai mul­te con­fe­ri­nțe și schim­buri in­ter­nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.