UN­DE ÎNVAȚĂ: DOMENIU ACTIVITATE EXTRAȘCOLAR:

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Co­le­gi­ul Nați­o­nal Mihai Vi­te­a­zul

Li­deri de opi­nie Ma­ria a fost înves­ti­tă în fun­cția de con­fe­ren­ce manager al con­fe­ri­nței in­ter­nați­o­na­le MUNOB și de ase­me­nea va fi chair (preșe­din­te de co­mi­sie) la Hu­mans’ Ri­ghts Com­mit­tee (Co­mi­te­tul drep­tu­ri­lor omu­lui). A fost ad­mi­să în echi­pa Me­diaPe­dia, ac­ti­ve­a­ză pentru Clu­bul Inte­ract, scrie ru­bri­ca Școa­la de­mo­crați­ei pentru re­vis­ta „Plă­cin­ta cu Do­vle­ac“, a fă­cut par­te din co­mi­te­tul de or­ga­ni­za­re al con­fe­ri­nței MUNOB 2013. La ca­pi­to­lul vo­lun­ta­riat, a pre­dat en­gle­za co­pi­i­lor din co­mu­ni­ta­tea „Bi­se­ri­ca Icoa­nei“prin proi­ec­tul „En­gle­ză pentru viață“, de­ma­rat de Aso­ciația Sha­kes­pe­a­re School. În fi­e­ca­re we­e­kend, la Școa­la Cen­tra­lă, Ma­ria pre­dă en­gle­ză co­pi­i­lor din cla­se­le V-VIII, în gru­pe de câte 8-10 co­pii. În vi­i­tor mă văd an­tre­pre­nor, de­oa­re­ce am câte­va idei de proi­ec­te pe ca­re va tre­bui să le pun nea­pă­rat în prac­ti­că la un mo­ment dat. În plus, vi­sez de câți­va ani la po­si­bi­li­ta­tea de a ex­tin­de afa­ce­rea ma­mei pe plan in­ter­nați­o­nal. Îmi do­resc să stu­di­ez di­plo­mația cu spe­cia­li­za­re pe economie. Aș vrea să rămân în Ro­mânia pentru că am încre­de­re în va­lo­ri­le ță­rii. În plus, cu ex­pe­ri­e­nța mea în edu­cația non­for­ma­lă, sunt con­vin­să că voi obți­ne ace­le­ași re­zul­ta­te ca și cum aș fi stu­diat în străi­nă­ta­te. Cel mai im­por­tant proiect es­te or­ga­ni­za­rea con­fe­ri­nței MUNOB 2015 (Mo­del Uni­ted Na­ti­ons of Bu­cha­rest, o con­fe­ri­nță du­pă ti­pa­rul UN or­ga­ni­za­tă de ele­vii de la Co­le­gi­ul Nați­o­nal Mihai Vi­te­a­zul). Ocup fun­cția de con­fe­ren­ce manager, ce­ea ce pre­su­pu­ne per­se­ve­re­nță în atra­ge­rea spon­so­ri­lor și a par­te­ne­ri­lor. Suntem pe ul­ti­ma su­tă de me­tri cu pre­gă­ti­ri­le și acum ne ocu­păm cu de­ta­li­i­le pentru ca eveni­men­tul să fie me­mo­ra­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.