MA­RE, TARE ŞI TERIBIL DE HAZLIU

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Will Fer­rell şi Ke­vin Hart pre­dau ce­le mai hi­la­re lec­ţii de su­pra­vi­e­ţu­i­re du­pă gra­tii, odată cu lan­sa­rea co­me­di­ei „Ma­re şi Tare”, din 27 mar­tie la cinema. Du­pă ce es­te ares­tat şi con­dam­nat la 10 ani de închi­soa­re pentru frau­dă, mul­ti­mi­li­o­na­rul Ja­mes King (Will Fer­rell) pri­meş­te un ră­gaz de doar 30 de zi­le pentru a-şi or­ga­ni­za afa­ce­ri­le şi a lă­sa totul în or­di­ne. Pa­ni­cat, aces­ta ape­le­a­ză la Dar­nell (Ke­vin Hart) să îl pre­gă­te­as­că pentru via­ţa în pe­ni­ten­ciar. De­şi Ja­mes es­te con­vins că Dar­nell a fă­cut puş­că­rie, aces­ta din ur­mă es­te doar un tip mun­ci­tor şi onest, cu o mi­că afa­ce­re pe ca­re înce­ar­că să o men­ţi­nă pe li­nia de plu­ti­re. Nu a încăl­cat le­gea ni­ci­o­da­tă şi nu are nici mă­car o amen­dă de cir­cu­la­ţie. Tre­când prin tot fe­lul de pro­be şi sur­pri­ze, înce­ar­că împreu­nă să îl tran­sfor­me pe Ja­mes într-un tip ma­re şi tare, dar des­co­pe­ră, în ace­la­şi timp, că s-au înşe­lat în mul­te pri­vin­ţe şi şi-au for­mat pă­reri gre­şi­te in­clu­siv unul des­pre ce­lă­lalt. Co­me­dia „Ma­re şi Tare” es­te o pro­duc­ţie War­ner Bros. Pic­tu­res ca­re poa­te fi vă­zu­tă pe ma­ri­le ecra­ne înce­pând cu 27 mar­tie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.