ZGÂRIE-NORI ŞI ZGÂRIE-SOARE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Re­a­li­zări spec­ta­cu­loa­se şi pro­fi­ta­bi­le, zgârie-no­rii au însă un ma­re nea­juns, fap­tul că nu per­mit înso­ri­rea co­res­pun­ză­toa­re a te­re­nu­ri­lor şi clă­di­ri­lor scun­de din zo­ne­le cu ca­re se înve­ci­nea­ză. Une­ori mai şi re­flec­tă lu­mi­na în aşa fel încât ra­ze­le soa­re­lui se tran­sfor­mă într-o „ar­mă” ca­re to­peş­te ma­şini, cum s-a întâmplat acum câţi­va ani la Lon­dra. Pentru a împă­ca ne­voia de înso­ri­re cu ten­din­ţa ac­tua­lă de a con­strui cât mai mul­ţi zgârie-nori, o fir­mă de ar­hi­tec­tu­ră pro­pu­ne o so­lu­ţie con­struc­ti­vă cu „tur­nuri fă­ră um­bră” ca­re să la­se lu­mi­na să ajun­gă până la ni­ve­lul so­lu­lui. So­lu­ţia pre­su­pu­ne edi­fi­ca­rea a do­uă tur­nuri ge­me­ne cu cur­be şi un­ghi­uri cal­cu­la­te cu aten­ţie pe ba­za unor stu­dii de înso­ri­re, cu sco­pul de a re­du­ce um­bra lă­sa­tă de clă­di­ri­le înal­te ast­fel încât să nu afec­te­ze ilu­mi­na­rea na­tu­ra­lă a ve­ci­ni­lor. Ide­ea es­te pro­pu­să de fir­ma de ar­hi­tec­tu­ră NBBJ, ca­re a proi­ec­tat clă­diri pentru Ama­zon, Sam­sung, Goo­gle sau Mi­cro­soft.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.