Prin­ci­pa­le­le produse pe­tro­li­e­re ob­ţi­nu­te în urma pre­lu­cră­rii ţiţeiului de tip A-3 sunt: Bi­tum ne­pa­ra­fi­nos pentru dru­muri

Business Magazin (Romania) - - ADVERTORIAL -

– fo­lo­sit ca liant în con­struc­ţi­i­le in­dus­tria­le şi de dru­muri sau pentru pre­pa­ra­rea mix­tu­ri­lor as­fal­ti­ce. În ace­as­tă ca­te­go­rie rafinăria poa­te pro­du­ce: Bi­tum D 60/80, D 80/100, D 80/120, D100/120 sau ori­ca­re alt sor­ti­ment, la ce­re­re.

– între­bu­in­ţat la fa­bri­ca­rea car­to­nu­lui as­fal­tat, la bri­che­ta­rea pra­fu­lui de cărbune, ca ma­să izo­lan­tă pentru ca­bluri elec­tri­ce, ca ma­te­rial de aglo­me­ra­re pentru izo­lări ter­mi­ce. Bi­tu­mul in­dus­trial se li­vre­a­ză în ur­mă­toa­re­le ti­puri: I 45/55, I 60/70, I 85/95, I 82/100, în func­ţie de ce­re­re.

– fo­lo­sit pentru pro­tec­ţia ex­te­ri­oa­ră a con­duc­te­lor me­ta­li­ce îngro­pa­te contra co­ro­zi­u­nii so­lu­lui. Acest bi­tum es­te fa­bri­cat în ur­mă­toa­re­le ti­puri, di­fe­ren­ţia­te du­pă punc­tul de înmu­i­e­re:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.