BIJUTERIILE INTELIGENTE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

În timp ce unii îşi îmbra­că gad­ge­tu­ri­le în aur pentru a le fa­ce să se­me­ne a bi­ju­te­rii, alţii îşi înva­ţă bijuteriile să co­mu­ni­ce, fă­cându-le să se­me­ne a gad­ge­turi. Exem­ple din a do­ua ca­te­go­rie ar fi, con­form Wall Stre­et Jo­ur­nal, o bră­ţa­ră su­fla­tă cu aur şi de­co­ra­tă cu email ne­gru, cre­a­tă de Re­bec­ca Min­koff, ca­re es­te com­pa­ti­bi­lă cu iPho­ne sau te­le­foa­ne­le cu Android şi vi­bre­a­ză de­li­cat atunci când pur­tă­toa­rea pri­meş­te un me­saj sau un apel, ori un inel de aur cu pia­tră pre­ţi­oa­să sau se­mi­pre­ţi­oa­să de la Rin­gly ca­re sem­na­li­ze­a­ză lu­mi­nos şi prin vi­bra­ţii pri­mi­rea unui apel, me­saj sau pos­ta­rea unui co­men­ta­riu pe o reţea on­li­ne. Pe lângă acestea, o bră­ţa­ră ri­gi­dă cu aur de 18 ca­ra­te încrus­ta­tă cu per­le şi la­pis­la­zu­li şi pre­vă­zu­tă cu un mic ecran tac­til pro­te­jat de un strat de sa­fir de la Ope­ning Ce­re­mo­ny le per­mi­te pur­tă­toa­re­lor să ci­te­as­că e-mai­luri, me­sa­je şi să tri­mi­tă scur­te me­sa­je pre­de­fi­ni­te. Ma­rea Bri­ta­nie, fi­e­ca­re cu 22%. În to­pul vânză­ri­lor con­duc, din punct de ve­de­re va­lo­ric, ope­re­le de ar­tă pos­tbe­li­că şi con­tem­po­ra­nă, ca­re re­pre­zin­tă 48% din to­tal, ur­ma­te de lu­cră­ri­le de ar­tă mo­der­nă, cu 28%, se ara­tă în ra­port. Piaţa ră­mâne însă po­la­ri­za­tă, de­oa­re­ce tran­zac­ţi­i­le ce­le mai mari sunt re­a­li­za­te de un nu­măr mic de ar­tiş­ti, cum­pă­ră­tori şi vânză­tori, afir­mă Cla­re McAndrew, spe­cia­lis­ta în eco­no­mia cul­tu­rii, au­toa­re a ra­por­tu­lui ci­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.