ŞI-AU LUAT RAŢIA DE MO­DĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Nici mă­car răz­boi­ul nu reu­şeş­te să le împi­e­di­ce pe fe­mei să-şi do­re­as­că să fie ele­gan­te, chiar da­că în ace­as­tă si­tua­ţie tre­bu­ie să se des­cur­ce cu mij­loa­ce li­mi­ta­te, lu­cru pe ca­re înce­ar­că să-l scoa­tă în evi­den­ţă o ex­po­zi­ţie de la Impe­rial War Mu­seum din Lon­dra, in­ti­tu­la­tă „Fashion on the Ra­ti­on” („Mo­da la ra­ţie”), scrie The Guar­dian. Prin­tre ex­po­na­te se nu­mă­ră o ge­an­tă de mas­că de ga­ze aran­ja­tă să se­me­ne a ge­an­tă de da­mă, bi­ju­te­rii con­fec­ţi­o­na­te din pi­e­se de avi­oa­ne, ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re con­fec­ţi­o­na­te din hăr­ţi de mă­ta­se fo­lo­si­te de avia­tori ori nas­turi şi bro­şe fos­fo­res­cen­te ca­re se pur­tau pe pe­ri­oa­da ca­mu­fla­ju­lui. Un ele­ment spec­ta­cu­los al ex­po­zi­ţi­ei es­te o sa­lo­pe­tă ele­gan­tă, aşa-nu­mi­tul „cos­tum de alar­mă”, pe ca­re doam­ne­le tre­zi­te brusc din somn de alar­me ae­ri­e­ne pe tim­pul nop­ţii o pu­te­au tra­ge re­pe­de pe ele ca să ajun­gă în timp util la adă­post.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.