De OK Go am au­zit nu cu mult timp în ur­mă, es­te o for­ma­ţie zi­să de „rock alter­na­tiv“, adi­că zo­na ace­ea din no­ul rock în ca­re in­şii cântă me­reu şi me­reu ace­le­a­şi su­ne­te, dar, pentru a dis­tra­ge aten­ţia pu­bli­cu­lui, schim­bă un pic ti­tlul şi ver­su­ri­le. Mă rog,

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

acă o să cău­ta­ţi pe Yo­uTu­be OK Go „I Won’t Let You Down“o să da­ţi de un cânte­cel pe ca­re la vre­mea lui l-am dat pe si­te, în ca­re mu­zi­ci­e­nii fo­lo­se­au un dis­po­zi­tiv fun­ny creat de Hon­da, Uni-Cub pe nu­me­le lui, un ve­hi­cul cu o sin­gu­ră roa­tă creat pentru de­pla­să­ri­le prin spa­ţi­i­le co­mer­cia­le de mari di­men­si­uni. OK Go l-au fo­lo­sit pentru a crea o între­a­gă co­re­gra­fie ca­re mi-a amin­tit de mu­si­ca­lu­ri­le ani­lor ’40, somp­tu­oa­se şi pli­ne de energie, cu mul­ţi dan­sa­tori, în ca­re cor­pul uman de­venea ele­men­tul unor con­struc­ţii ma­si­ve. A fost un suc­ces con­form nor­me­lor ac­tua­le, cli­pul are 20 de milioane de vi­zua­li­zări; acum, for­ma­ţia a re­venit şi pro­mo­ve­a­ză, la fel de in­ge­ni­os vi­zual, cel mai ma­re lanţ de mo­bi­li­er ief­tin din Chi­na, Red Star Ma­cal­li­ne. Ce­le do­uă cli­puri nu sunt niş­te ac­ci­den­te, pentru că „Ne­e­ding/ Get­ting“, un cântec lan­sat în is­te­ria Su­per Bowl în ur­mă cu trei ani, era un par­te­ne­riat cu Che­vro­let. Repet, oa­me­nii sunt ex­traor­di­nar de in­ge­ni­o­şi, cu idei şi fac niş­te lu­cruri de­o­se­bi­te din punct de ve­de­re vi­zual.

OK Go sunt un bun exem­plu de ex­ten­sie a mar­ke­tin­gu­lui, aşa cum îl gândeş­te so­ci­e­ta­tea mo­der­nă pos­tcri­ză: şi Hon­da, şi Che­vro­let, şi Red Star au ajuns pro­ba­bil la con­clu­zia că în lo­cul unei cam­pa­nii de mul­te milioane, es­te mai fo­lo­si­tor un pla­sa­ment de pu­ţi­ne milioane, dar cu efect ma­xim, ar­tiş­tii fo­lo­si­ţi eli­mi­nând şi pe­ri­co­lul res­pin­ge­rii re­cla­mei di­rec­te. Ba chiar şi ae­rul vag de me­ce­nat artistic pe ca­re şi-l per­mit îi înno­bi­le­a­ză.

Pe scurt, bă­tă­lia ma­re ca­re se dă acum es­te de înglo­ba­re în mar­ke­ting a con­ţi­nu­tu­lui de ca­li­ta­te, mu­zi­cal, scri­i­to­ri­cesc, ci­ne­ma­to­gra­fic sau de ori­ca­re va fi fi­ind el. Nu es­te un fe­no­men nou, în fond Mi­cro­soft lan­sa Win­dows 95 cu Rol­ling Sto­nes,

DApple are un par­te­ne­riat sub­stan­ţial cu U2, eroii vi­ri­li din fil­me fo­lo­sesc de când lu­mea doar anu­mi­te mărci, iar ve­de­te­le pro­mo­ve­a­ză produse de când a apă­rut star-sys­te­mul. Dar ce­ea ce în tre­cut era no­u­ta­te nu mai re­pre­zin­tă ma­re lu­cru în zi­ua de astă­zi, şi vă dau exem­plu mo­dul în ca­re use­rii au re­ac­ţi­o­nat la dis­tri­bu­i­rea gra­tu­i­tă a ce­lui mai re­cent al­bum U2 şi la fap­tul că Apple a tre­bu­it să pună ra­pid la dis­po­zi­ţia aces­to­ra o apli­ca­ţie spe­cia­lă ca­re eli­mi­na al­bu­mul din play­list.

Trăim vre­muri de sta­ha­no­vism cultural: mul­tă­mul­tă mu­zi­că, mul­te-mul­te cli­puri, mult-mult con­ţi­nut vi­deo, mul­te-mul­te fil­me, o in­fla­ţie de ve­de­te şi în ge­ne­ral o ava­lan­şă de orice. Căr­ţi­le, ca să ofer un exem­plu ine­dit, şi-au du­blat aproa­pe nu­mă­rul me­diu de pa­gini în 110 de ani - de la 219 pa­gini în me­die în 1904 la 468 de pa­gini în 2013, pe o ten­din­ţă de creş­te­re per­ma­nen­tă. Vor­besc des­pre li­te­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă şi nu des­pre cea din Ro­mânia, des­pre ca­re nu am da­te, şi cred că avem de-a fa­ce cu un mod ru­di­men­tar de a im­pu­ne ci­ti­to­ru­lui ide­ea de „li­te­ra­tu­ră ma­re“din par­tea edi­tu­ri­lor, un mod de a fe­ti­şi­za di­men­si­u­nea şi în cul­tu­ra scri­să.

La nivel fun­da­men­tal ches­ti­u­nea cu mult-mult-mult, plus fo­lo­si­rea fă­ră re­ţe­tă a unui in­di­ca­tor ex­trem de pe­ri­cu­los, apro­ba­rea mul­ţi­mii şi doar a mul­ţi­mii, nu poa­te decât să cre­e­ze con­fu­zie, iar re­cen­ta ne­bu­nie „50 de um­bre ale lui Grey“es­te cel mai bun exem­plu. Da­că pes­te toa­te ce­le mai adău­găm şi mar­ke­ting nein­spi­rat do­zat, dis­tri­bu­it nu cu pi­pe­ta ci cu be­to­ni­e­ra, re­zul­tă omul nou, că­ru­ia i se pa­re că fa­ce par­te din Alian­ţa Re­be­li­lor, dar ca­re s-a dat de­ja cu Impe­ri­ul. OK, go, zic cu un zâmbet.

Pic­tu­ra Ca­ro­li­nei Ia­cob, o con­tra­pu­ne­re bi­ne­veni­tă la su­bi­ec­tul de astă­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.