DO­UĂ ZI­LE ÎN ŢARA BÂRSEI: PÂINE CU CARTOF, FORTIFICAŢII ŞI MOFETĂ Un mod plă­cut de a pe­tre­ce do­uă zi­le aproa­pe de Bu­cu­reş­ti ca ge­o­gra­fie, dar de­par­te de el ca spi­rit, es­te o că­lă­to­rie în De­pre­si­u­nea Bra­şo­vu­lui, loc în ca­re că­lă­to­ria în timp are opriri în

Business Magazin (Romania) - - REPORTAJ -

ARA B~RSEI. REPET . SILABISE TE. ROS­TIT OPTIT, TOPONIMUL ASCUNDE PARC O POVESTE - ARA B~RSEI AR PU­TEA FI T R~MUL DE BASM, LO­CUL |N CA­RE PASC OI E B~RSANE BABANE |N B~Z~IT DE B RZ UNI BEZMETICI. Sau nu.

Sem­ne­le de cir­cu­la­ţie, cu de­nu­miri în do­uă lim­bi, ro­mână scur­tă fa­mi­lia­ră, ma­ghia­ră lungă, plină de con­soa­ne, aju­tă şi ele, la fel şi pei­sa­jul, da­că nu ide­ea de poveste atunci mă­car cea de va­can­ţă, ce­ea ce es­te, în de­fi­ni­tiv, to­tu­na.

Da­că te gă­seş­ti pe dru­mul ce du­ce din Bra­şov spre Co­vas­na la ce­a­sul înse­ră­rii, în iar­nă, sem­nul ca­re te anun­ţă că in­tri în Ţara Bârsei îţi des­chi­de tă­cut uşa că­tre alt tă­râm. Es­te pus­tiu cât ve­zi cu ochii şi doar târziu în noap­te se aprind mici lu­mini la ori­zont. Ca­se nu se văd şi o por­ţi­u­ne de drum nu e decât un gol alb vârstat în ne­gru cu ecou pur­tat re­pe­tat de stâlpii de elec­tri­ci­ta­te.

Că­pri­oa­re pasc ab­sen­te pe câmpuri goa­le de car­to­fi în timp ce ma­şi­na pa­re că stă pe loc, într-un de­cor li­niar şi re­pe­ti­tiv.

Du­pă ki­lo­me­tri fă­ră sfârşit pei­sa­jul se po­pu­le­a­ză. Apar gar­duri, ca­se se înşi­ră du­pă ele, pun de un sat, apoi de altul, ar­hi­tec­tu­ra e înca re­gă­ţe­a­nă, oa­me­nii-s pu­ţini, bi­se­ri­ci­le ca­to­li­ce.

Şi apoi, bang! Fă­ră ni­cio pre­gă­ti­re, in­tri pe ne­sim­ţi­te cu vi­te­ză în San­ti­oan­lu­ca / Szen­ti­vla­bor­fal­va, sa­tul pe dru­mul că­ru­ia stau gră­ta­re de kur­tos­ka­lacs şi pâini cât roa­ta ca­ru­lui. Una din cinci ca­se învârte la stra­dă fri­gă­rui cu co­zo­nac să­sesc şi vin­de la lu­mi­na chi­oa­ră pâine cu cartof. Ire­al şi de­li­ci­os în ega­lă mă­su­ră; re­ţe­te sim­ple şi ve­chi ca­re-şi păs­tre­a­ză gus­tul şi povestea şi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.