A DEZVOLTA O IDEE DE­JA EXISTENT : IS­TO­RIA REVOLUŢIEI DIGITALE

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

ROGRESUL NU |NSEAMN NU­MAI SALTURI URIA E, CI I SUTE DE MICI PA I, SPU­NE WALTER ISAACSON, PRE EDINTELE ASPEN INSTITUTE, SCRIITOR, FOST PRE EDINTE I CEO AL CNN, AUTORUL BINECUNOSCUTEI BIOGRAFII A LUI STEVE JOBS, DAR I AL ISTORIILOR VIE ILOR LUI BENJAMIN FRANKLIN, ALBERT EINSTEIN I HENRY KISSINGER, IAR „INOVATORII. CUM A CREAT REVOLU IA DIGITAL UN GRUP DE HACKERI, GENII I TOCILARI“|NSEAMN TOCMAI ASTA: GRU­PURI, GRU­PURI DE PA I MICI |NTRE SALTURI, F CUTE, DE-A LUN­GUL VREMII, DE OA­MENI ATIN I DE GENIU SAU DOAR DE INSPIRA IE, CA­RE AU PREG TIT I AU LU­CRAT |N COMUN LA FUNDAMENTELE EPOCII TEHNOLOGICE |N CA­RE OMENIREA A P IT. Es­te nu nu­mai o lu­cra­re cu ten­tă bi­o­gra­fi­că, ci şi şti­in­ţi­fi­că, ca­re pre­zin­tă mo­dul cum com­pu­te­rul per­so­nal şi in­ter­ne­tul şi te­le­fo­nul in­te­li­gent au apă­rut din min­ţi­le lui Char­les Bab­ba­ge, Ada Lo­ve­la­ce, Alan Tu­ring, Ro­bert Noy­ce, Tim Ber­ners-Lee, Bill Ga­tes, Lar­ry Pa­ge sau a lui Jim­my Wa­les.

Mi-a plă­cut fap­tul că Isaacson a pre­zen­tat într-o is­to­rie cu, să re­cu­noaş­tem, pu­ter­ni­ce ac­cen­te mas­cu­li­ne şi con­tri­bu­ţia fe­mi­ni­nă, pentru că primii pa­şi în ce­ea ce astă­zi nu­mim pro­gra­ma­re au fost fă­cu­ţi de fe­mei - Ada

PLo­ve­la­ce, fi­i­ca po­e­tu­lui By­ron, ca­re a con­ce­put pri­mul al­go­ritm pro­ce­sat de o ma­şi­nă, Gra­ce Hoo­per, cu o con­tri­bu­ţie ma­jo­ră la pri­me­le lim­ba­je de pro­gra­ma­re, sau gru­pu­ri­le de doam­ne ca­re s-au ocu­pat de pro­gra­ma­rea pri­me­lor cal­cu­la­toa­re, me­ca­ni­ce, elec­tro­me­ca­ni­ce sau cu lăm­pi (dar să şti­ţi că am vă­zut şi punc­te de ve­de­re fe­mi­nis­te ca­re îi re­pro­şau au­to­ru­lui anu­mi­te abor­dări; nu in­sist, fe­mi­nis­te­le pot scrie pro­pri­i­le lor vo­lu­me). Dând Ce­za­ri­lor ce li se cu­vi­ne, car­tea lui Isaacson es­te, to­tu­şi, o is­to­rie a in­gi­ne­ri­lor, cu sau fă­ră di­plo­mă, a ce­lor ca­re au creat tran­zis­to­rul, mi­cro­ci­pul, pro­ce­soa­re­le, PCul sau in­ter­fa­ţa gra­fi­că. Mul­te fap­te sunt cu­nos­cu­te, dar ca­pă­tă o di­na­mi­că apar­te în tex­tul căr­ţii, iar re­zul­ta­tul es­te plă­cut, alert, in­struc­tiv. Ca­pi­to­le­le ţin de cro­no­lo­gie şi pre­zin­tă sal­tu­ri­le mari: Com­pu­te­rul, Pro­gra­ma­rea, Tran­zis­to­rul, Mi­cro­ci­pul, Jo­cu­ri­le vi­deo, In­ter­ne­tul, Com­pu­te­rul per­so­nal, Web; ul­ti­mul, „De-a pu­ruri Ada“, încer­că să ana­li­ze­ze viitorul evo­lu­ţi­ei om-ma­şi­nă, ca­re is­că astă­zi atâtea între­bări.

Ce mai tre­bu­ie spus? Fap­tul că nici mă­car vârfuri pre­cum Bill Ga­tes, Steve Jobs sau Lar­ry Pa­ge nu-şi pot asu­ma de­plin cre­a­ţi­i­le lor; o is­to­ri­oa­ră din car­te des­crie exact ce vre­au să spun: unul din­tre co­fon­da­to­rii Twit­ter, Jack Dor­sey, a înce­put, la un mo­ment dat, să îşi aro­ge o se­rie de me­ri­te în in­ter­vi­uri, iar un alt cofondator, Evan Wil­liams, i-a re­co­man­dat să se cal­me­ze. „Dar eu am in­ven­tat Twit­ter“, a re­pli­cat Dor­sey. Iar ce­lă­lalt i-a răs­puns: „Nu, n-ai in­ven­tat tu Twit­ter. Nici eu. Nici Biz Sto­ne. Oa­me­nii nu in­ven­te­a­ză lu­cruri pe in­ter­net. Doar dez­vol­tă o idee de­ja exis­ten­tă“. WALTER ISAACSON

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.