ÎN CI­U­DA LUI BIG BROTHER

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii ar­tiş­ti nu su­por­tă să le fie atin­se ope­re­le, în timp ce alţii, din con­tră, îi in­vi­tă pe cei ca­re trec pra­gul unei ex­po­zi­ţii să in­te­rac­ţi­o­ne­ze cu ele. Aşa a pro­ce­dat ar­tis­tul con­tem­po­ran Tre­vor Pa­glen, ca­re, la expo­zi­ţia sa de la ga­le­ria Altman Si­e­gel de la San Fran­cis­co, SUA, a in­sta­lat o sculp­tu­ră in­ti­tu­la­tă „Au­to­no­my Cu­be“pre­vă­zu­tă la par­tea su­pe­ri­oa­ră cu un cub din ple­xi­glas un­de se află un hot­spot wi-fi prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia vi­zi­ta­to­rii se pot co­nec­ta la re­ţe­aua Tor şi pot na­vi­ga sau co­mu­ni­ca ano­nim pe in­ter­net, su­bli­ni­ind ast­fel ide­ea de ar­tă ca mij­loc de co­mu­ni­ca­re li­be­ră, da­că nu chiar sub­ver­si­vă. Expo­zi­ţia ar­tis­tu­lui mai con­ţi­ne şi fo­to­gra­fii şi cli­puri re­mar­ca­bi­le pe ace­e­a­şi te­mă, ca de pil­dă unul ca­re pre­zin­tă o listă de ter­meni din ar­go­ul fo­lo­sit de in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui ca­re spi­o­nea­ză ce­tă­ţe­nii. o că­de­re ner­voa­să şi şi-a înce­put ca­ri­e­ra de co­lec­ţi­o­nar ge­ne­ros în anii '80, când a do­nat pri­me­le fal­suri unui mu­zeu din Ca­li­for­nia. De-a lun­gul tim­pu­lui a oferit di­ver­se lu­crări unui nu­măr ma­re de mu­zee şi ga­le­rii de ar­tă şi a scă­pat ne­prins până în 2008, când un mu­zeu s-a gândit să ve­ri­fi­ce o lu­cra­re şi ast­fel a ie­şit la ive­a­lă că Lan­dis dă­ru­i­se un exem­plar al lu­cră­rii şi unei alte in­sti­tu­ţii. Lan­dis nu a pu­tut fi însă pe­dep­sit, pentru că nu ce­ru­se ni­ci­o­da­tă bani pe fal­suri, ba chiar a be­ne­fi­ciat şi de o ex­po­zi­ţie de­di­ca­tă „ope­re­lor” sa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.