ŞCOLĂRIŢE CU FUNDIŢE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ma­te­ria­lul ca­dri­lat fo­lo­sit pentru uni­for­me şco­la­re, fe­ţe de ma­să sau ro­chi­ţe pentru per­so­na­je ce­le­bre din fil­me, cum ar fi Do­rot­hy din „Vră­ji­to­rul din Oz”, poa­te fi înno­bi­lat atunci când înca­pe pe mâna cre­a­to­ri­lor de mo­dă po­tri­vi­ţi, aşa cum o ara­tă co­lec­ţi­i­le re­cen­te. Ca­sa Bot­te­ga Ve­ne­ta s-a ju­cat cu ma­te­ria­lul ca­dri­lat la ro­chii, creând mo­de­le mai sim­ple sau mai com­ple­xe, la fel şi Mi­cha­el Kors, Dia­ne von Fur­sten­berg sau Jo­seph Altu­zar­ra, aces­ta din ur­mă pro­pu­nând mo­de­le de­loc şco­lă­reş­ti din ma­te­rial ca­dri­lat. Mo­ti­vul atrac­ţi­ei pentru acest tip de ma­te­rial îl re­pre­zin­tă, du­pă cum ex­pli­că de­sig­ne­rii înşi­şi, ima­gi­nea sa cu­min­te, ca­re le sti­mu­le­a­ză spiritul re­bel.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.