LUMINĂ DE LA LUMIÈRE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pre­zen­ţă obiş­nu­i­tă în via­ţa omu­lui mo­dern, ci­ne­ma­to­gra­ful a apă­rut abia acum un se­col, în Fran­ţa, lu­cru pe ca­re îl amin­teş­te o ex­po­zi­ţie la com­ple­xul Grand Pa­lais din Pa­ris, de­di­ca­tă ani­ver­să­rii a 120 de ani de la pri­ma proi­ec­ţie ci­ne­ma­to­gra­fi­că pentru spec­ta­tori plă­ti­tori de bi­let. Expo­zi­ţia, ca­re poa­te fi vi­zi­ta­tă până la ju­mă­ta­tea lu­nii iu­nie, pre­zin­tă, prin­tre alte­le, fil­me re­a­li­za­te de in­ven­ta­to­rii ci­ne­ma­to­gra­fu­lui, fra­ţii Au­gus­te şi Lo­u­is Lumière, res­tau­ra­te de că­tre Insti­tu­tul Lumière din Lyon şi dis­po­zi­ti­ve fo­lo­si­te la încep­tu­ri­le aces­tei in­dus­trii, pre­cum şi do­cu­men­te ca­re ara­tă răs­pândi­rea ra­pi­dă a noii in­ven­ţii la încep­tul se­co­lu­lui al XX-lea. Prin­tre ex­po­na­te, scrie New York Ti­mes, se re­mar­că fo­to­gra­fii co­lor, re­a­li­za­te du­pă un pro­ce­deu bre­ve­tat de Lo­u­is Lumière în 1903, ori o ma­che­tă a să­lii un­de s-au re­a­li­zat pri­me­le proi­ec­ţii în fa­ţa unor spec­ta­tori plă­ti­tori în 1895.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.