DREPTATE PENTRU BRONTOZAURI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Con­si­de­rat o gre­şe­a­lă de cla­si­fi­ca­re şi nu o spe­cie dis­tinc­tă de di­no­zaur, bron­to­zau­ru­lui i se fa­ce în ce­le din ur­mă dreptate. Un stu­diu re­cent pu­bli­cat al unor cer­ce­tă­tori bri­ta­nici şi por­tu­ghe­zi sus­ţi­ne că aces­ta re­pre­zin­tă un gen dis­tinct, ne­fă­când par­te din cel în ca­re fu­se­se înca­drat an­te­ri­or, Apa­to­sau­rus, scrie The Guar­dian. Au­to­rii aces­tu­ia au stu­diat toa­te ră­mă­şi­ţe­le exem­pla­re­lor pe ca­re le-au pu­tut gă­si, înre­gis­trând di­fe­ren­ţe­le şi ase­mă­nă­ri­le în ma­te­rie de ana­to­mie. Pe ba­za lor au ajuns la con­clu­zia că un nu­măr de spe­ci­me­ne iden­ti­fi­ca­te ca Bron­to­sau­rus şi înca­dra­te la ge­nul Apa­to­sau­rus pre­zin­tă su­fi­ci­en­te ca­rac­te­ris­tici dis­tinc­ti­ve ca să fie înca­dra­te la ge­nul lor dis­tinct.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.