105.600 nu­mă­rul tu­riş­ti­lor ro­mâni ca­re și-au pe­tre­cut Paște­le în ţa­ră, chel­tu­ind 31,2 mil. lei pe ser­vi­cii tu­ris­ti­ce (ca­za­re și ma­să), în spe­cial în pen­si­uni, ca­re au pri­mit cca 65.000 de tu­riști, po­tri­vit FPTR 36,7 %

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

pon­de­rea IMM ca­re ur­mă­resc o ex­tin­de­re mo­de­ra­tă a ac­ti­vi­tății în ur­mă­to­rii doi ani, în timp ce 54,11% vi­ze­a­ză me­nți­ne­rea afa­ce­rii la di­men­si­u­ni­le ac­tua­le, 1,83% in­ten­ţi­o­nea­ză să o închi­dă, iar 4,82% do­resc să o ex­tin­dă ra­pid, con­form Car­tei Albe

a IMM 2014

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.