POFTIŢI LA CĂRBUNE!

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Du­pă ce ja­po­ne­zii au in­tro­dus în ofer­ta unui lanţ de res­tau­ran­te bur­ge­rul ne­gru co­lo­rat cu cărbune de lemn (man­gal), di­ver­se alte com­pa­nii încep să apre­ci­e­ze ca­li­tă­ţi­le aces­tui cărbune ca in­gre­di­ent. Man­ga­lul, din ca­re se ob­ţi­ne căr­bu­ne­le ac­tiv, se gă­seş­te sub ace­as­tă for­mă pre­lu­cra­tă în su­curi pre­sa­te la re­ce, dându-le aces­to­ra o con­sis­ten­ţă ca­re îi fa­ce pe con­su­ma­tori să ai­bă sen­za­ţia că ar pu­tea să le şi mes­te­ce. Căr­bu­ne­le ac­tiv a ajuns şi în produse de pa­ti­se­rie şi co­fe­tă­rie, a că­ror cu­loa­re nea­gră atra­ge în spe­cial cli­en­ţii băr­ba­ţi, în tot ca­zul mai mult decât cu­lo­ri­le vii ale altor pre­pa­ra­te din ace­as­tă ca­te­go­rie. Umi­lul cărbune de lemn a intrat şi pe lis­ta de in­gre­di­en­te a unor res­tau­ran­te şi ba­ruri, ca­re-l adau­gă la so­suri sau bău­turi, în do­rin­ţa de a se re­mar­ca prin exo­tism în ochii cli­en­ţi­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.