CA­ZA­RE DE BU­SI­NESS PE STIL NOU

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Gândit ca o plat­for­mă ca­re să le per­mi­tă oa­me­ni­lor să-şi aran­je­ze sin­guri ca­za­rea în va­can­ţă în altă par­te decât la ho­tel, Air­bnb se do­ve­deş­te un ser­vi­ciu in­te­re­sant şi pentru cei ce că­lă­to­resc în scop de afa­ceri. Tot mai mul­te per­soa­ne din ace­as­tă ca­te­go­rie op­te­a­ză să închi­ri­e­ze un spa­ţiu de ca­za­re prin Air­bnb, mai ales atunci când că­lă­to­resc în gru­puri cu co­le­gii sau an­ga­ja­ţii, scrie San Fran­cis­co Chro­ni­cle. Aces­te gru­puri aleg în spe­cial apar­ta­men­te cu bu­că­tă­rie un­de pot gă­ti, un­de pot lu­cra şi chiar or­ga­ni­za întâlniri cu po­ten­ţia­li par­te­neri de afa­ceri. Cli­en­ţi de bu­si­ness atra­şi de acest ser­vi­ciu sunt, de re­gu­lă, oa­meni ca­re l-au fo­lo­sit în va­can­ţă şi chiar şi mari com­pa­nii au înce­put să de­con­te­ze chel­tu­i­e­li­le cu ca­za­rea prin sis­te­mul Air­bnb, aşa du­pă cum au înce­put să de­con­te­ze şi dru­mu­ri­le cu ma­şi­na re­zer­va­tă prin sis­te­mul Uber.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.