Un înţe­lept a împăr­ţit lu­mea în do­uă, încă unul, încă o da­tă. Dar cel de ca­re vor­besc a fă­cut-o cu har şi a spus că în lu­me sunt lo­curi de un­de oa­me­nii vor să ple­ce şi lo­curi un­de oa­me­nii vor să ajun­gă. Ace­as­ta a fost zi­ca­la la ca­re m-am gândit atunci cân

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

acă vă amin­ti­ţi, lu­na tre­cu­tă fă­cea ma­re vâlvă şi is­ca pro­tes­te la Bu­cu­reş­ti şi la Lon­dra do­cu­men­ta­rul „Vin ro­mânii“al unei te­le­vi­zi­uni bri­ta­ni­ce. Bu­si­ness Ma­ga­zin a ajuns la con­clu­zia că unul din zece ro­mâni ce ple­a­că le­gal în re­gat por­neş­te o afa­ce­re pro­prie, plăteşte ta­xe şi cre­e­a­ză lo­curi de mun­că şi va­loa­re adău­ga­tă. Şi de ce nu ar fa­ce-o, într-o lu­me glo­ba­li­za­tă; nu ştiu da­că va fi răz­boi mon­dial, din ace­la cu ar­me şi sol­da­ţi şi tu­nuri şi avi­oa­ne, dar ştiu că în lu­me se poar­tă de­ja răz­boaie du­re - unul es­te cel pentru re­sur­se, apoi cel pentru ba­nii in­ves­ti­to­ri­lor şi nu în ul­ti­mul rând cel pentru com­pe­ten­ţe. Ro­mânia nu ex­ce­le­a­ză la niciun ast­fel de ca­pi­tol, nici la ges­ti­o­na­rea re­sur­se­lor, nici la atra­ge­rea in­ves­ti­to­ri­lor şi nici la atra­ge­rea sau păs­tra­rea sau cre­a­rea de com­pe­ten­ţe. Iar des­pre spri­ji­nul an­tre­pre­no­ri­lor, să spu­nem că exis­tă in­ten­ţii, dar stăm prost la fi­na­li­za­re.

Să tre­cem acum la ce se întâmplă la Lon­dra: o tână­ră po­ves­teş­te că şi-a înfi­in­ţat com­pa­nia în zece mi­nu­te, la ora 2 noap­tea, pe in­ter­net, foarte sim­plu. Ra­por­te­a­ză la fisc o da­tă pe an, şi doar TVA se ra­por­te­a­ză tri­mes­trial. „Aca­să, au­to­ri­tăți­le vor să te prin­dă cu mâța în sac, fun­cți­o­na­rii pu­blici se simt frus­trați când tre­bu­ie să fa­că ce­va pentru pri­vat, îi fac pe oa­meni să se sim­tă da­tori că și-au re­zol­vat pro­ble­me­le. În Ma­rea Bri­ta­nie, au­to­ri­tăți­le tra­te­a­ză ce­tățe­nii și fir­me­le ca pe cli­e­nți și se stră­du­i­esc să fa­că sis­te­mul cât mai pri­e­te­nos, ca să fie cât mai ușor și co­mod pentru fir­me.“Pentru com­pa­ra­ţie, sunt 55 de zi­le ale anu­lui în ca­re con­tri­bua­bi­lii din Ro­mânia tre­bu­ie să de­pu­nă, la Fisc, 379 de de­cla­ra­ţii, si­tua­ţii cen­tra­li­za­toa­re, jur­na­le, ce­reri, plă­ţi sau so­li­ci­tări afe­ren­te anu­lui în curs.

DRe­du­când un pic lu­cru­ri­le la ab­surd, con­tri­bua­bi­lul ro­mân stă aproa­pe do­uă luni la coa­dă la Fisc şi are de întoc­mit/plă­tit mai mul­te do­cu­men­te şi ta­xe decât sunt zi­le într-un an. Eco­no­mia ro­mâneas­că are ne­voie de in­ves­ti­ţii, de lo­curi de mun­că, de pro­duc­ti­vi­ta­te spo­ri­tă şi de un me­diu de afa­ceri pri­e­te­nos, din ca­re să dis­pa­ră, prin­tre alte­le, frus­tra­rea de ca­re vor­beş­te tână­ra antreprenoare. De o po­li­ti­că fis­ca­lă ca­re să sus­ţi­nă dez­vol­ta­rea com­pa­ni­i­lor şi ca­re să nu de­ter­mi­ne între­prin­ză­to­rii să se re­fu­gi­e­ze în eva­zi­u­ne; Consiliul Fis­cal es­ti­ma că eva­zi­u­nea fis­ca­lă din mun­ca la ne­gru s-a du­blat între 2007 şi 2013, de la 8 mi­liar­de de lei la 16 mi­liar­de de lei. Unii îmi vor spu­ne că exis­tă pro­gra­me de spri­ji­ni­re a ti­ne­ri­lor, de ge­nul „Pri­mul loc de mun­că“; ast­fel de pro­gra­me or fi bi­ne­veni­te, în opi­nia uno­ra, dar le văd ca pe niş­te li­mi­tări, pentru că ofe­ră niş­te bani, pe o pe­ri­oa­dă li­mi­ta­tă de timp, şi nu ca un spri­jin re­al - aces­ta nu im­pli­că bani, ci mai de­gra­bă po­li­tici şi stra­te­gii pe ter­men lung şi bu­nă­voin­ţă. Avem ne­voie de pro­gra­me ca­re să nu li­mi­te­ze, ci să fo­lo­se­as­că ta­len­tul ti­ne­ri­lor, pu­te­rea lor de mun­că şi de ino­va­re. Tre­bu­ie să ne pro­pu­nem să fa­cem din Ro­mânia un loc un­de oa­me­nii vor să vi­nă şi nu să ră­mână un loc din ca­re oa­me­nii vor să ple­ce. Altfel, o să pri­vim în con­ti­nua­re cum ti­ne­rii îşi înfi­in­ţe­a­ză com­pa­nii în străi­nă­ta­te. Şi o să ne su­pă­răm, mai mult sau mai pu­ţin jus­ti­fi­cat, pe te­le­vi­zi­u­ni­le străi­ne. Paul Ne­a­gu (1938 - 2004), cu a că­rui lu­cra­re ilus­trez, a fost un ar­tist năs­cut la Bu­cu­reş­ti şi ca­re s-a sta­bi­lit la Lon­dra, fi­ind so­co­tit unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi sculp­tori, du­pă Brâncu­şi; una din lu­cră­ri­le sa­le, „Edge­run­ner“, es­te ex­pu­să în par­cul lon­do­nez Owen’s Fi­el­ds din car­ti­e­rul Islin­gton - un caz ra­ri­sim prin­tre ar­tiş­tii ro­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.