Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII & I T -

unul din­tre mem­brii echi­pei ca­re a lu­crat la dez­vol­ta­rea pro­ce­sa­to­ru­lui de plă­ţi on­li­ne Ge­cad ePay­ment - în pre­zent PayU -, a pă­ră­sit com­pa­nia, un­de în ul­ti­mii cinci ani a ocu­pat func­ţia de di­rec­tor ge­ne­ral. Con­du­ce­rea PayU Ro­mânia va fi pre­lua­tă tem­po­rar, înce­pând cu lu­na ace­as­ta, de Ma­ri­us Cos­tin, di­rec­to­rul de vânzări al com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.