CUM SĂ-ȚI DISTRUGI OPERA DE AMORUL ARTEI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii fo­to­gra­fi se mu­lțu­mesc să-și ex­pu­nă lu­cră­ri­le, alții merg mai de­par­te, or­ga­ni­zând ex­po­ziții axa­te pe de­gra­da­rea lor, cum ar fi fo­to­gra­fa bri­ta­ni­că Cla­re Strand. Vi­zi­ta­to­rii ex­po­ziți­ei, scrie The Guar­dian, se tre­zesc în fața unor mași­nă­rii ci­u­da­te, cum ar fi The Hap­pen­stan­ce Ge­ne­ra­tor („Ge­ne­ra­to­rul de ches­tii întâmplă­toa­re”), un glob de ple­xi­glas cu gău­re­le um­plut cu fo­to­gra­fii din ar­hi­va ar­tis­tei ce sunt arun­ca­te de co­lo până co­lo de je­turi de aer și ajung să se li­pe­as­că pentru o cli­pă de aces­ta. O altă mași­nă­rie, Con­trol In Mo­ti­on, ro­tește 100 de bu­căți de hârtie fo­to­gra­fi­că ca­re se de­gra­de­a­ză încet, lu­cru vi­zi­bil doar ce­lor ca­re re­vin la ex­po­ziție, iar o a treia, Entro­py Pen­du­lum, con­stă din­tr-un braț me­ta­lic pre­vă­zut la ca­păt cu glas­pa­pir ce se mișcă dea­su­pra unei fo­to­gra­fii, zgâri­ind-o până la dis­pa­riția ima­gi­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.