ÎNTOARCEREA MAD MAX-ULUI RĂTĂCITOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cre­a­to­rul le­gen­da­rei fran­ci­ze „Mad Max”, Ge­or­ge Mil­ler, ocu­pă din nou scau­nul re­gi­zo­ral și adu­ce, din 15 mai, pe ma­ri­le ecra­ne „Mad Max: Dru­mul Fu­ri­ei”, o no­uă in­cur­si­u­ne în uni­ver­sul ex­plo­ziv al lui Max Roc­ka­tan­sky, ca­re îl are în ro­lul prin­ci­pal pe Tom Har­dy. Urmă­rit de un tre­cut tur­bu­lent, Mad Max pre­fe­ră să că­lă­to­res­că de unul sin­gur și să nu își fa­că pri­e­teni. În ci­u­da con­vin­ge­ri­lor sa­le, se ală­tu­ră unui grup de su­pra­vi­ețu­i­tori ai deșer­tu­lui, con­duși de im­pla­ca­bi­la lup­tă­toa­re Impe­ra­tor Fu­ri­o­sa. Aceștia sunt ur­mă­riți per­ma­nent și ata­cați de ti­ra­nul Immor­tan Joe ca­re îi sus­pec­te­a­ză că i-au fu­rat cea mai de preț po­se­sie. Adus în Ro­mânia de Fre­e­man Enter­tain­ment, „Mad Max: Dru­mul Fu­ri­ei”, cel de-al pa­tru­lea film din is­to­ria fran­ci­zei, va pu­tea fi vi­zi­o­nat în ci­ne­ma­to­gra­fe 2D, 3D, 4Dx și IMAX 3D.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.