Profit în scă­de­re la Pe­trom

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

etrom a ra­por­tat în pri­mul tri­mes­tru un profit net de 345 milioane lei, în scă­de­re cu 68% com­pa­ra­tiv cu pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut, iar afa­ce­ri­le com­pa­ni­ei au ajuns la 4,2 mi­liar­de de lei, cu 19% mai mici faţă de pri­me­le trei luni din 2014. Sectorul de ex­plo­ra­re şi pro­duc­ţie, prin­ci­pa­lul cen­tru de profit al com­pa­ni­ei, a fost pu­ter­nic afec­tat de scă­de­rea cu cir­ca 50% a prețu­lui ba­ri­lu­lui de pe­trol. Tot ba­ri­lul ief­tin a mai de­ter­mi­nat o scă­de­re la Pe­trom, cea a bu­ge­tu­lui de investiţii, care va fi cu 30% mai mic faţă de 2014. Re­zul­ta­tul din up­stre­am (ex­plo­ra­re şi pro­duc­ţie – n.red.) a fost afec­tat de scă­de­rea abrup­tă a pre­ţu­ri­lor ţi­ţei­u­lui care a fost doar par­ţial com­pen­sa­tă de efec­te­le po­zi­ti­ve ale cur­su­lui de schimb şi de creş­te­rea uşoa­ră a vo­lu­me­lor vându­te. Ca răs­puns la pre­ţul scăzut al ţi­ţei­u­lui, ne-am re­dus pla­nu­ri­le de investiţii pentru 2015 ale gru­pu­lui cu aproximativ 30% faţă de anul pre­ce­dent şi am con­ti­nuat să ne op­ti­mi­zăm struc­tu­ra de cos­turi, mă­suri pre­co­ni­za­te a ne pro­te­ja po­zi­ţia flu­xu­lui de nu­me­rar ex­tins. Aces­te ini­ţia­ti­ve vor afec­ta însă pro­duc­ţia vi­i­toa­re de hi­dro­car­buri", a de­cla­rat Ma­ria­na Ghe­or­ghe, di­rec­to­rul ge­ne­ral exe­cu­tiv al Pe­trom. Com­pa­nia a con­trac­tat o li­nie de cre­dit mul­ti­va­lu­tă în va­loa­re de un mi­liard de euro, de la un sin­di­cat for­mat din 17 bănci, înlo­cu­ind astfel o li­nie de cre­dit con­trac­ta­tă în noi­em­brie 2011, care a însu­mat 930 de milioane euro, cu sca­den­ţa în 2016 şi neu­ti­li­za­tă. No­ua fa­ci­li­ta­te are o ma­tu­ri­ta­te de cinci ani şi po­si­bi­li­ta­te de pre­lun­gi­re pentru încă doi ani.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.