TURNEU OFICIAL DE SOLITAIRE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Solitaire, pro­ba­bil cel mai ju­cat ti­tlul din istoria jo­cu­ri­lor pentru PC, împli­neş­te anul aces­ta 25 de ani. Emble­ma­tic pentru mai toa­te ver­si­u­ni­le de Win­dows lan­sa­te în ul­ti­mul sfert de se­col, ce­le­brul joc va fi săr­bă­to­rit de gi­gan­tul ame­ri­can cu un turneu me­nit să de­ter­mi­ne care este cel mai ta­len­tat jucător de Solitaire. Des­fă­şu­rat mai întâi în rândul an­ga­ja­ţi­lor Microsoft, tur­neul de Solitaire va fi des­chis şi pentru pu­blic în cur­sul lu­nii iu­nie, pro­vo­că­ri­le ur­mând să fie lan­sa­te în ca­drul pa­che­tu­lui Solitaire Col­lec­ti­on. Par­ti­ci­pan­ţii îşi vor putea încer­ca ta­len­tul în mo­du­ri­le de joc Fre­eCell, Klon­di­ke, Spi­der, TriPe­aks şi Py­ra­mid, re­zul­ta­te­le ob­ţi­nu­te fi­ind pu­bli­ca­te apoi într-un clasament glo­bal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.