Cât timp mai are Grecia?

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­cia mai poate re­zis­ta opt săp­tă­mâni fă­ră spri­jin fi­nan­ciar in­ter­na­ţi­o­nal, con­si­de­ră ana­liş­ti ai Bloom­berg, po­tri­vit că­ro­ra statul elen va reu­şi să îşi res­pec­te prin for­ţe pro­prii obli­ga­ţi­i­le fi­nan­cia­re pe par­cur­sul lu­nii iu­nie, dar va ră­mâne fă­ră bani la înce­pu­tul lu­nii iu­lie. Ana­liş­ti ai Bloom­berg Intel­li­gen­ce au ajuns la con­clu­zia că băncile din Grecia de­ţin suficiente ga­ran­ţii pentru a pri­mi în con­ti­nua­re fon­duri de ur­gen­ţă din par­tea Băn­cii Cen­tra­le Europene (BCE) timp de opt săp­tă­mâni, cu con­di­ţia ca mem­brii in­sti­tu­ţi­ei să nu înăs­pre­as­că ter­me­nii fi­nan­ţă­rii. To­to­da­tă, veni­tu­ri­le fis­ca­le vor per­mi­te gu­ver­nu­lui să re­zis­te o pe­ri­oa­dă si­mi­la­ră, dar o ra­tă de 3,5 mi­liar­de de euro da­to­ra­tă BCE, sca­den­tă pe 20 iu­lie, ar putea fi ca­pă­tul dru­mu­lui, afir­mă ana­liş­tii Ja­mie Mur­ray şi Da­vid Po­well. Este o su­mă uria­şă. Ar putea să se târas­că pe par­cur­sul lui iu­nie, dar iu­lie pa­re o lu­nă foarte di­fi­ci­lă“, a spus Po­well. Ni­meni în afa­ra au­to­ri­tă­ţi­lor de la Ate­na nu ştie exact câţi bani mai are gu­ver­nul, dar efor­tu­ri­le tot mai mari pentru res­pec­ta­rea plă­ţi­lor su­ge­re­a­ză că nu prea mul­ţi. Dar, de fapt, cât va mai re­zis­ta Grecia și când va înce­ta ța­ra să mai aler­ge du­pă bani? Care va fi punc­tul în care cli­e­nții băn­ci­lor gre­cești vor fi re­tras atât de mult nu­me­rar încât băncile să in­tre în insolvenţă? Ana­liștii ci­tați de Bu­si­nes­swe­ek săp­tă­mâna tre­cu­tă avan­sau ter­me­nul de 29 mai, mo­ti­vând prin fap­tul că băncile gre­ceş­ti au de­po­zi­te co­la­te­ra­le pentru a aco­peri doar 95 de mi­liar­de de euro (106 mi­liar­de de dolari) din fondurile ELA (pro­gra­mul de fi­nan­ţa­re ur­gen­tă). Ce­re­rea de bani de la ELA a crescut con­stant timp de trei luni, deci este pu­ţin pro­ba­bil ca de­po­nen­ţii să înce­a­pă brusc să de­pu­nă bani în con­tu­ri­le lor înce­pând de acum şi până pe 29 mai. BCE spu­ne că pa­re mult mai pro­ba­bil ca re­du­ce­rea să se fa­că pe ga­ran­ţi­i­le gre­ceş­ti şi nu pe slă­bi­rea pre­si­u­ni­lor. În timp ce mi­nis­trul de fi­nan­ţe Ya­nis Va­ro­u­fa­kis de­cla­ra lu­nea tre­cu­tă că sun­tem foarte aproa­pe de sem­na­rea unui nou acord“, ofi­cia­lii Co­mi­si­ei Europene nu par con­vin­şi de acest lu­cru. Pro­gra­mul ELA îi fa­ce însă pe po­li­ti­ci­e­nii BCE să se sim­tă in­con­for­ta­bil. Nu mi se pa­re în re­gu­lă că băncile nu au ac­ces pe piaţă şi nu pot să ob­ţi­nă împru­mu­turi pentru a fi­nan­ţa obli­ga­ţi­u­ni­le din pro­pria ţa­ră,“a de­cla­rat

Gpre­şe­din­te­le Bun­des­bank, Jens Weid­mann, într-un in­ter­viu pu­bli­cat luni de zia­rul Han­del­sblatt. Weid­mann îşi fa­ce gri­ji pentru că ţara sa se apro­pie de limita ma­te­ma­ti­că a drep­tu­ri­lor sa­le în ca­drul pro­gra­mu­lui ELA, iar BCE nu poate să îi sus­ţi­nă din po­zi­ţia de ju­de­că­tor, ju­riu şi că­lău. Speră că po­li­ti­ci­e­nii pot să gă­se­as­că o so­lu­ţie înain­te de a ajun­ge în acest punct, care este la o dis­tan­ţă de câte­va zi­le. În ace­lași timp, toa­te pri­vi­ri­le se îndre­ap­tă că­tre prim-mi­nis­trul grec, Ale­xis Tsipras, care a venit la pu­te­re în ia­nua­rie pe ba­za unei pro­mi­si­uni că va aju­ta eco­no­mia ca un me­di­ca­ment, dar a re­dus eco­no­mia cu un sfert, a tri­plat șo­ma­jul și a con­dus mii de greci sub limita să­ră­ci­ei. Par­ti­dul său de stânga a spe­rat să câşti­ge spri­ji­nul gre­ci­lor epu­i­za­ţi du­pă cinci ani de apli­ca­re a mă­su­ri­lor de aus­te­ri­ta­te. Mă­su­ri­le ce­ru­te în schim­bul cre­di­te­lor ne­ce­sa­re pentru a scoa­te ţara din co­lap­sul fi­nan­ciar au scos la lu­mi­nă însă co­lap­sul fi­nan­ciar. Lup­ta pentru fi­na­nța­re nu s-a ter­mi­nat, iar Tsipras du­ce o lup­tă înver­şu­na­tă cu eu­ro­pe­nii, pentru a fi­na­nța a doua sal­va­re a ță­rii. Noii li­deri din Grecia au fost fo­rțați să re­nu­nțe re­pe­de la une­le dintre ce­le mai mari pro­mi­si­uni, pre­cum anu­la­rea pentru Grecia a 320 de mi­liar­de de euro din da­to­rie. Chiar da­că îi îngri­jo­re­a­ză aus­te­ri­ta­tea, con­form son­da­je­lor, gre­cii nu vor să re­nun­ţe la mo­ne­da euro. Mul­ţi eco­no­miş­ti sunt de acord cu Tsipras că da­to­ria ţă­rii este prea ma­re pentru a fi plă­ti­tă, dar a ră­mas fă­ră su­port ape­lul său pentru mă­su­ri­le po­pu­lis­te, cum ar fi ener­gia elec­tri­că gra­tu­i­tă. Sen­ti­men­tul ge­ne­ral este că mă­su­ri­le de aus­te­ri­ta­te au înrău­tă­ţit si­tua­ţia în loc să o îmbu­nă­tă­ţe­as­că şi acest lu­cru a ne­mul­ţu­mit pu­bli­cul, iar pentru mul­ţi greci ape­lul lui Tsipras nu se bu­cu­ră de po­pu­la­ri­ta­te pentru că el nu este unul dintre fe­ţe­le prea fa­mi­lia­re ale ţă­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.