Par­te­ne­ria­tul Estic îndrăz­nește o no­uă reu­ni­u­ne

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ele şa­se ţări mem­bre ale Par­te­ne­ria­tu­lui Estic s-au întâlnit săp­tă­mâna tre­cu­tă pentru do­uă zi­le la Ri­ga, îngri­jo­ra­te de ten­si­u­ni­le cu Ru­sia, dar și de fap­tul că sum­mi­tul în si­ne ar putea in­fla­ma aces­te ten­si­uni. Par­te­ne­ria­tul Estic (un program eu­ro­pe­an me­nit să încu­ra­je­ze şa­se sta­te fos­te so­vi­e­ti­ce - Arme­nia, Azer­baid­jan, Be­la­rus, Ge­or­gia, R. Mol­do­va şi Ucrai­na - să de­ma­re­ze re­for­me, în schim­bul unor re­la­ţii mai strânse şi al unor be­ne­fi­cii economice) a vrut to­tuși să se reu­neas­că pentru a adop­ta o de­cla­ra­ţie co­mu­nă. Pre­ce­den­tul summit al Par­te­ne­ria­tu­lui Estic a avut loc la Vil­ni­us în 2013, ge­ne­rând ac­tua­la cri­ză cu Ucrai­na, du­pă ce fos­tul pre­şe­din­te al ţă­rii, Vik­tor Ia­nu­ko­vici, a aban­do­nat un acord ce pre­ve­dea le­gă­turi mai strânse cu Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Du­pă câte­va luni, pro­tes­te­le vi­o­len­te au con­dus la înlă­tu­ra­rea de la pu­te­re a lui Ia­nu­ko­vici. Ru­sia a ane­xat Pe­nin­su­la Cri­me­ea, de­ter­mi­nând un val de con­dam­nări şi sanc­ţi­uni oc­ci­den­ta­le, iar es­tul ţă­rii a fost cuprins de o

Cre­vol­tă pro­ru­să. Mar­ţea tre­cu­tă, mi­nis­trul rus de ex­ter­ne, Ser­ghei La­vrov, a aver­ti­zat UE în timpul unei vi­zi­te la Bru­xel­les împo­tri­va unor mă­suri care ar putea pre­ju­di­cia in­te­re­se­le ru­se, adău­gând că re­la­ţi­i­le blo­cu­lui cu par­te­ne­rii săi eu­ro­peni nu tre­bu­ie să ai­bă con­se­cin­ţe ne­ga­ti­ve pentru Mos­co­va. Bru­xel­les-ul in­sis­tă că po­li­ti­ca sa nu are ca scop să cre­e­ze li­nii de di­vi­zi­u­ne în Europa, dar Mos­co­va şi-a ex­pri­mat neîncre­de­rea, ar­gu­men­tând că re­la­ţi­i­le economice strânse dintre UE şi prin­ci­pa­lii săi par­te­neri co­mer­cia­li ar putea crea un pre­ju­di­ciu Ru­si­ei. De la sum­mi­tul din 2013, no­ua con­du­ce­re de la Ki­ev a sem­nat un acord de re­la­ţii po­li­ti­ce şi economice mai strânse cu UE, aşa cum au fă­cut şi Ge­or­gia şi Re­pu­bli­ca Mol­do­va. Be­la­rus şi Azer­baid­jan au ma­ni­fes­tat un in­te­res li­mi­tat în ur­ma­rea aces­tei căi, în timp ce Arme­nia a ade­rat la Uni­u­nea Eco­no­mi­că Eu­ra­sia­ti­că sus­ţi­nu­tă de Ru­sia. Cu toa­te că a ade­rat la UEE, Arme­nia este pe ca­le să ne­go­ci­e­ze un nou acord ca­dru am­bi­ţi­os“cu UE. Lan­sa­tă de Ru­sia, Uni­u­nea Eco­no­mi­că Eu­ra­sias­ti­că este un proi­ect care a de­ma­rat oficial la înce­pu­tul lui 2015 şi in­clu­de Ka­zah­sta­nul, Be­la­ru­sul, Arme­nia şi Ru­sia. Kîrgîzsta­nul şi Tad­ji­kis­ta­nul vor, de asemenea, să ade­re. Bru­xel­les-ul se stră­du­i­eş­te să men­ţi­nă le­gă­tu­ra cu toa­te ce­le şa­se ţări, a de­cla­rat un oficial al UE de rang înalt sub aco­pe­ri­rea ano­ni­ma­tu­lui ci­tat de Eu­rActiv, dar criza din Ucrai­na a de­ter­mi­nat o re­gândi­re pentru a se evi­ta pe vi­i­tor in­tra­rea într-o si­tua­ţie si­mi­la­ră“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.