DEZASTRUL ÎN ACȚIUNE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Dway­ne Joh­nson re­vi­ne pe ma­ri­le ecra­ne din 29 mai, în fil­mul de acțiune „Dezastrul din San Andre­as”, o producție War­ner Bros. Pic­tu­res care va putea fi ur­mă­ri­tă în 3D și 4Dx, dis­tri­bu­tă în România de Fre­e­man Enter­tain­ment. Du­pă ce fa­lia din San Andre­as ce­de­a­ză pro­vo­când un cu­tre­mur ca­tas­tro­fal cu mag­ni­tu­di­ne de peste 9 în Ca­li­for­nia, un pi­lot de eli­cop­ter (Dway­ne Joh­nson) și fos­ta lui soție lup­tă pentru a-și sal­va fi­i­ca prin­să prin­tre dă­râmă­turi. Însă in­ter­venția lor prin­tre ru­i­ne este doar înce­pu­tul pro­ble­me­lor, pentru că lu­cru­ri­le de­ge­ne­re­a­ză chiar atunci când ei cred că to­tul s-a ter­mi­nat. Un film de acțiune îndrăz­neț, „Dezastrul din San Andre­as” îi re­a­du­ce împreu­nă pe Dway­ne Joh­nson, re­gi­zo­rul Brad Pey­ton, și pro­du­că­to­rul Be­au Flynn care mai co­la­bo­ra­se­ră an­te­ri­or la aven­tu­ra de suc­ces „Că­lă­to­ria 2: Insu­la Mis­te­ri­oa­să”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.