AROMĂ DE FURNICĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii pre­fe­ră bău­tu­ri­le sim­ple, alții cau­tă să le adau­ge di­ver­se aro­me, iar în această a doua ca­te­go­rie se înscrie un sor­ti­ment de gin pro­dus de că­tre Nor­dic Food Lab, or­ga­ni­zația înte­meia­tă de ma­es­trul bu­că­tar Re­ne Red­ze­pi, pro­pri­e­ta­rul res­tau­ran­tu­lui Noma din Co­pen­ha­ga, și pro­du­că­to­rul de gin The Cam­brid­ge Dis­til­le­ry. Gi­nul, de­nu­mit „Anty Gin” are aromă de fur­nici, obți­nu­tă din­tr-un con­cen­trat pre­pa­rat din 6.000 de fur­nici su­di­ce de lemn pu­se în al­cool. Aro­ma da­tă de fur­nici se­a­ma­nă cu cea de ci­tri­ce, iar ale­ge­rea lor pentru a lan­sa o ga­mă li­mi­ta­tă de gin este me­ni­tă să atra­gă ate­nția asu­pra fap­tu­lui că in­sec­te­le pot con­si­ti­tui o sur­să de hra­nă și aro­me, su­sțin pro­du­că­to­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.