PROFITUL NET AL WIZZ AIR A CRESCUT CU 67%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Profitul net al operatorului ae­rian low-cost Wizz Air a crescut cu 67% în anul fiscal încheiat în martie, la 146 milioane de euro, com­pa­nia an­ti­ci­pând că evo­lu­ţia as­cen­den­tă a pro­fi­tu­lui va con­ti­nua, sus­ţi­nu­tă de ex­tin­de­rea ca­pa­ci­tă­ţii de tran­sport. În anul an­te­ri­or, Wizz Air a ob­ţi­nut un profit net de 87 de milioane de euro. Wizz Air a fost înfi­in­ţa­tă în ur­mă cu 11 ani de un grup de di­rec­tori din in­dus­tria ae­ria­nă un­ga­ră, iar în luna februarie com­pa­nia a fost lis­ta­tă la bur­sa din Lon­dra. Ca­pi­ta­li­za­rea de piaţă a Wizz Air este de 1.17 mi­liar­de de dolari. Pentru anul fiscal 2016, Apple a de­van­sat Google, de­venind cel mai va­lo­ros brand din lu­me, cu 247 de mi­liar­de de dolari, în creş­te­re cu 67% faţă de anul tre­cut, po­tri­vit cla­sa­men­tu­lui anual Brand Z re­a­li­zat de WPP şi Mil­lward Brown. Bran­du­ri­le din sectorul teh­no­lo­gi­ei do­mi­nă topul ce­lor mai va­loa­roa­se 10 bran­duri, dar a apă­rut şi o sur­pri­ză, com­pa­nia Mal­bo­ro, care a urcat de pe lo­cul 13 ocu­pat anul tre­cut pe po­zi­ţia 10. Stu­di­ul re­a­li­zat de Mil­lward Brown fo­lo­seş­te pentru cal­cu­la­rea va­lo­rii bran­du­ri­lor opi­ni­i­le a aproximativ 2 milioane de po­si­bi­li şi ac­tua­li cli­en­ţi ai unui brand, pe lângă date fi­nan­cia­re. Astfel, brandul Apple valorează 247 mi­liar­de de dolari, fi­ind cu 67% mai ma­re faţă de anul tre­cut, po­tri­vit cal­cu­le­lor Mil­lward Brown. Apple a fost di­fe­ri­tă, a ieşit în evi­den­ţă", a explicat în ra­port di­rec­to­rul ge­ne­ral al Mil­lward Brown, Tra­vyn Rhall. În ur­mă cu 10 ani, Apple nici mă­car nu se afla în top 10 ce­le mai va­lo­roa­se bran­duri. Va­loa­rea bran­du­lui Google a crescut cu 9%, la 174 mi­liar­de de dolari, dar com­pa­nia a coborât to­tu­şi pe po­zi­ţia a doua, du­pă ce anul tre­cut a fă­cut investiţii mari, în timp ce veni­tu­ri­le au scăzut, par­ţial din cau­za do­la­ru­lui pu­ter­nic. Com­pa­nia a avut to­tu­şi un an bun, cu ini­ţia­ti­ve care au in­clus sof­tul B2B Google Fi­ber.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.