Isărescu: Pia­ţa fi­nan­cia­ră este cam de­ze­chi­li­bra­tă

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ia­ţa fi­nan­cia­ră din România pre­zin­tă un de­ze­chi­li­bru, întru­cât băncile au o do­mi­nan­ţă ma­si­vă, cu 80% din to­ta­lul ac­ti­ve­lor fi­nan­cia­re, a de­cla­rat gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isărescu, care apre­cia­ză că si­tua­ţia nu re­pre­zin­tă un avan­taj nici pentru bănci, fi­ind ne­ce­sa­ră dez­vol­ta­rea altor segmente. Nu avem o su­pra­do­mi­nan­ţă, dar aş spu­ne că este o do­mi­nan­ţă ma­si­vă a băn­ci­lor În ca­drul sistemului fi­nan­ciar din România. 80%, chiar mai mult, din to­ta­lul ac­ti­ve­lor fi­nan­cia­re din România apar­ţin băn­ci­lor. Aces­ta nu este nea­pă­rat un avan­taj. Nu este un avan­taj nici pentru noi, care re­pre­zen­tăm sis­te­mul ban­car. Avem o piaţă fi­nan­cia­ră cam de­ze­chi­li­bra­tă. E im­por­tant şi pentru bănci să ai­bă, nu nea­pă­rat în

Pcoas­tă, dar să exis­te alter­na­ti­ve şi pentru bănci şi pentru cli­en­ţii băn­ci­lor şi pentru ori­ci­ne, pentru eco­no­mia reală să exis­te segmente fi­nan­cia­re ne­ban­ca­re mult mai dezvoltate", a afir­mat Isărescu la con­fe­rin­ţa Ro­lul pieţelor fi­nan­cia­re ne­ban­ca­re în sus­ţi­ne­rea creş­te­rii economice“. El a ară­tat că pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re sunt esen­ţia­le pentru dez­vol­ta­rea eco­no­mi­că, iar fă­ră niş­te pi­e­ţe fi­nan­cia­re adânci" nu pot fi di­fu­za­te ris­cu­ri­le sau con­tro­la­te. Bur­sa de va­lori, pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re ne­ban­ca­re au şi ele ce­ea ce de mul­te ori au înţe­les ro­mânii, adi­că jocuri bur­si­e­re, spe­cu­la­ţii, dar ele în pri­mul rând sunt esen­ţia­le pentru dez­vol­ta­rea eco­no­mi­că. Con­sti­tu­ie alter­na­ti­ve de fi­nan­ţa­re, ele­men­te esen­ţia­le pentru adânci­rea pieţelor fi­nan­cia­re", a pre­ci­zat şe­ful BNR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.