BANI DE VÂNZA­RE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Aso­cia­te de mul­te fe­mei cu mo­de­le­le din ca­ta­loa­ge­le de cos­tu­me de baie

sau din re­vis­te­le pentru băr­bați, lă­nțișoa­re­le pentru corp pot fi niște

bijuterii ele­gan­te, du­pă cum se stră­du­i­esc s-o arate cre­a­to­rii de astfel de accesorii. Ca­sa bra­zi­lia­nă H. Stern pro­pu­ne în co­le­cția Flu­id Gold un co­li­er de cir­ca trei metri, care poate fi pur­tat în di­ver­se mo­duri, in­clu­siv pe post de lă­nțișor de corp. Bul­gari ofe­ră co­li­e­re lun­gi cu mo­ne­de ve­chi, dia­man­te și alte pi­e­tre preți­oa­se care se pot pur­ta și pe post de cen­turi, iar Yo­ko Lon­don cre­e­a­ză co­li­e­re de per­le cât de lun­gi le do­resc cli­en­te­le pentru ca aces­tea să le poa­tă

pur­ta pe corp sau pe mai mul­te rânduri în ju­rul gâtu­lui, în timp ce Dia­ne Kor­das a in­clus în co­le­cția sa lă­nțișoa­re pentru corp care sunt o ver­si­u­ne mai ma­re a unor

co­li­e­re-la­sou. Un scop în si­ne pentru unii, ba­nii pot re­pre­zen­ta și o sur­să de in­spi­rație pentru alții, care cre­e­a­ză ope­re de ar­tă ce îi au ca su­bi­ect. O co­le­cție de do­uă­zeci și una de astfel de lu­crări, care pre­zin­tă do­la­rul ame­ri­can, va fi scoa­să la vânza­re la înce­pu­tul lu­nii iu­lie la Lon­dra de că­tre ca­sa Sot­he­by’s. Prin­tre pi­e­se­le dis­po­ni­bi­le se nu­mă­ră une­le de Andy War­hol, in­clu­siv „One Dol­lar Bill (Sil­ver Cer­ti­fi­ca­te)”, pentru care s-ar putea obți­ne până la 30 de milioane de dolari, o scu­pltu­ră a sim­bo­lu­lui do­la­ru­lui cre­a­tă de bri­ta­ni­cii Tim No­ble și Sue Web­ster, ori lu­crări ale ar­tiști­lor chi­ne­zi Wang Jin și Zheng Liu, iar ca­sa de li­ci­tații se aște­ap­tă să vândă co­le­cția pentru echi­va­len­tul a 63 până la 93 de milioane de dolari, scrie LA Ti­mes.

MOD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.