LA GU­NOI!

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Di­ver­se restaurante din Sta­te­le Uni­te ser­vesc astfel bu­chețe­le de broc­co­li însoți­te de frun­ze­le și bu­cățe­le din tul­pi­na plan­tei, iar ma­ga­zi­ne de pro­du­se ali­men­ta­re bio vând frun­ze de broc­co­li ce­lor care do­resc să le încerce. Alte lo­ca­luri ser­vesc sfe­cla ală­turi de frun­ze­le sa­le, iar unii ma­eștri bu­că­tari pro­pun chiar ex­pe­ri­men­te prin care, ală­turi de colegi de bre­as­lă, să edu­ce pu­bli­cul cu pri­vi­re la fap­tul că se arun­că prea mul­te lucruri co­mes­ti­bi­le. Un asemenea ex­pe­ri­ment este Was­teED (edu­cație împo­tri­va ri­si­pei) pro­pus de pro­pri­e­ta­rul res­tau­ran­tu­lui Blue Hill din New York, Dan Bar­ber, care, împreu­nă cu in­vi­tații săi, a is­pi­tit pu­bli­cul cu sa­la­te de me­re și pe­re lo­vi­te și alte pre­pa­ra­te la care au fo­lo­sit frun­ze­le gal­be­ne din in­te­ri­o­rul că­pățâni­lor de salată ori car­ne de pe pi­ci­oa­re de ho­mari ex­tra­să cu gri­jă. Au apă­rut și că­rți de bu­ca­te me­ni­te să ex­pli­ce pu­bli­cu­lui cum să fo­lo­se­as­că di­ver­se legume fă­ră să arun­ce ni­mic din ele, în care se ara­tă că până și păs­tăi­le de ma­ză­re, tul­pi­ni­le de fe­ni­cul, frun­ze­le de la ri­di­chi sau ce­le de la mor­co­vi ori ner­vu­ri­le prin­ci­pa­le de frun­ze de var­ză fu­ra­je­ră se pot con­su­ma în si­gu­ra­nță și pot fi chiar gus­toa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.