Ata­cul, cea mai bu­nă apă­ra­re: un post al ar­ma­tei ru­se sus­ţi­ne că România ana­li­ze­a­ză posibilitatea unei in­ter­ven­ţii în Tran­snis­tria

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

n post de te­le­vi­zi­u­ne al Mi­nis­te­ru­lui rus al Apă­ră­rii sus­ţi­ne că România ar ana­li­za posibilitatea lan­să­rii unei ope­ra­ţi­uni mi­li­ta­re în re­gi­u­nea se­pa­ra­tis­tă mol­do­ve­a­nă Tran­snis­tria, un ex­pert de la Ti­ras­pol aver­ti­zând că re­gi­mul Evgheni Şev­ci­uc poate mo­bi­li­za ra­pid până la 50.000 de re­zer­viş­ti. „Ata­ca­rea ne­re­cu­nos­cu­tei re­pu­blici tran­snis­tre­ne este serios dis­cu­ta­tă în România", sus­ţi­ne ana­lis­tul Ernest Var­da­nian într-o de­cla­ra­ţie fă­cu­tă pentru Zvez­da TV, un post de te­le­vi­zi­u­ne apar­ţi­nând Mi­nis­te­ru­lui rus al Apă­ră­rii. „În con­du­ce­rea Ro­mâni­ei există do­uă opi­nii pri­vind posibilitatea unei in­ter­ven­ţii în R. Mol­do­va şi în Tran­snis­tria", cre­de Var­da­nean, un ana­list mol­do­ve­an de ori­gi­ne ar­me­a­nă. „Pre­mi­e­rul Pon­ta este ne­ră­bă­dă­tor să gă­se­as­că o pro­vo­ca­re care să îi per­mi­tă să

Utri­mi­tă tru­pe în R. Mol­do­va. Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis este mai mo­de­rat, de­oa­re­ce Ange­la Mer­kel l-a con­vins per­so­nal să nu fa­că ni­mic încă. Cu­vântul-cheie este «încă»", adau­gă ana­lis­tul. Var­da­nian su­ge­re­a­ză că România şi Occi­den­tul nu ex­clud un scenariu militar în Tran­snis­tria, care însă nu ar îngri­jo­ra Ru­sia, dat fi­ind că Mos­co­va nu s-ar im­pli­ca într-un con­flict în Re­pu­bli­ca Mol­do­va. Sce­na­ri­ul pre­zen­tat de Zvez­da TV nu a ră­mas fă­ră ecou la Ti­ras­pol. Exper­tul militar Vik­tor Krav­ţov a atras aten­ţia, po­tri­vit site-ului Ti­ras.ru, că re­gi­mul se­pa­ra­tist con­dus de Evgheni Şev­ci­uc este ca­pa­bil să mo­bi­li­ze­ze 50.000 de mi­li­tari re­zer­viş­ti în doar câte­va zi­le, pentru a fa­ce faţă unui con­flict cu Ucrai­na sau cu ar­ma­ta Re­pu­bli­cii Mol­do­va. Si­tua­ţia s-ar schim­ba în ca­zul unui con­flict cu România, stat mem­bru al NATO, adau­gă Krav­ţov, su­bli­ni­ind însă că, într-o astfel de si­tua­ţie, se poate mi­za pe sus­ţi­ne­rea mi­li­ta­ră a Ru­si­ei. Infor­ma­ţi­i­le ve­hi­cu­la­te de pos­tul Zvez­da TV, apar­ţi­nând Mi­nis­te­ru­lui rus al Apă­ră­rii, nu au fost con­fir­ma­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.