TSIPRAS SPERĂ UN ACORD CU CREDITORII, DAR DIFERENŢELE DE OPINIE SE MENŢIN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pre­mi­e­rul elen Ale­xis Tsipras a de­cla­rat du­pă o întâlni­re cu ofi­cia­li eu­ro­peni la Bru­xel­les că acor­dul cu creditorii este aproa­pe, iar au­to­ri­tă­ţi­le de la Ate­na ono­re­a­ză pla­ta de 300 de milioane de euro da­to­ra­tă FMI. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a anun­ţat că au fost fă­cu­te pro­gre­se în înţe­le­ge­rea po­zi­ţi­i­lor păr­ţi­lor im­pli­ca­te în dis­cu­ţii, dar gu­ver­nul grec res­pin­ge încă re­du­ce­rea unor be­ne­fi­cii şi ma­jo­ră­ri­le de ta­xe so­li­ci­ta­te de ofi­cia­lii UE şi ai FMI în schim­bul de­blo­că­rii aju­to­ru­lui fi­nan­ciar. Pre­şe­din­te­le Co­mi­si­ei Europene, Je­an-Clau­de Jun­cker, va con­vo­ca o no­uă întîlni­re. Pe fon­du­ri­lor îngri­jo­ră­rii, in­clu­siv a Sta­te­lor Uni­te, le­ga­te de efec­tul im­pre­vi­zi­bil al pre­lun­gi­rii ne­go­ci­e­ri­lor, în timp ce li­chi­di­tă­ţi­le Gre­ci­ei se apro­pie de ze­ro, creditorii in­sti­tu­ţi­o­na­li au sem­na­lat că ar fi dis­pu­şi la un com­pro­mis, în spe­cial în pri­vin­ţa scă­de­rii ex­ce­den­tu­lui bu­ge­tu­lui pri­mar al sta­tu­lui elen. Re­fe­ri­tor la negocieri, Tsipras a spus că păr­ţi­le sunt foarte aproa­pe de un acord le­gat de ex­ce­den­tul bu­ge­tar. Pre­mi­e­rul a ex­clus însă eli­mi­na­rea unui be­ne­fi­ciu acor­dat pen­si­o­na­ri­lor cu veni­turi mici sau o mo­di­fi­ca­re a TVA care ar du­ce la ma­jo­ra­rea ta­xei pe elec­tri­ci­ta­te cu 10 punc­te pro­cen­tua­le. Tsipras a con­venit cu can­ce­la­rul ger­man Ange­la Mer­kel şi pre­şe­din­te­le fran­cez Fra­nçois Hol­lan­de ne­ce­si­ta­tea unei so­lu­ţii ime­dia­te re­fe­ri­toa­re la o ţin­tă mai scă­zu­tă pentru sur­plu­sul bu­ge­tar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.