PARCARE PENTRU AR­TĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Impo­si­bi­li­ta­tea de a gă­si loc într-o ga­le­rie de ar­tă nu se do­ve­dește un im­pe­di­ment pentru unii, care con­si­de­ră că, da­că do­rești să ex­pui, te des­curci, fapt de­mon­strat de o ex­po­ziție im­pro­vi­za­tă or­ga­ni­za­tă de cu­rând la San Fran­cis­co, un­de ar­tiștii și-au pre­zen­tat pu­bli­cu­lui lu­cră­ri­le într-o parcare. Fi­e­ca­re par­ti­ci­pant a aflat lo­cul de des­fășu­ra­re târziu, ne­pu­tând să-și ame­na­je­ze un stand din timp. Cei mai des­cur­că­reți au venit cu ca­mi­oa­ne sau du­bițe, tran­sfor­ma­te în mi­ni­ga­le­rii de ar­tă, alții și-au fo­lo­sit mași­ni­le per­so­na­le. Niște ar­tiști au cre­at un spațiu de vi­zi­o­na­re de scur­te fil­mu­lețe pentru câte do­uă per­soa­ne în au­to­mo­bi­lul lor, altci­ne­va a întins un co­vor per­san peste mași­nă ală­turi de un glob pă­mântesc pe care mar­ca­se lo­cu­ri­le prin care că­lă­to­ri­se co­vo­rul res­pec­tiv, în timp ce un alt ar­tist a adus o mi­că am­bar­cați­u­ne în care a pus pești vii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.