DE PE MI­CUL PE MARELE ECRAN

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Din 12 iu­nie, la cinema, fil­mul „Antu­raj” re­a­du­ce împreu­nă sta­ru­ri­le din po­pu­la­rul se­rial omo­nim: Ke­vin Con­nol­ly, Adrian Gre­ni­er, Ke­vin Dil­lon, Jer­ry Fer­ra­ra și Je­re­my Pi­ven. Co­me­dia dez­vă­lu­ie cu mult umor dru­mul spre suc­ce­sul hol­ly­woo­dian al ce­lor cinci pri­e­teni. Acto­rul de cinema Vin­cent Cha­se (Gre­ni­er) împreu­nă cu Eric (Con­nol­ly), Tur­tle (Fer­ra­ra) și Joh­nny (Dil­lon) își reiau ac­ti­vi­ta­tea sub îndru­ma­rea lui Ari Gold (Pi­ven), fost agent și ac­tual ma­na­ger de stu­dio. Deși am­biți­i­le lor s-au schim­bat, le­gă­tu­ra dintre ei ră­mâne la fel de pu­ter­ni­că în fața ca­pri­ci­i­lor și in­tri­gi­lor din in­dus­tria ci­ne­ma­to­gra­fi­că a Hol­ly­woo­du­lui. De la cre­a­to­rul și re­gi­zo­rul Do­ug Ellin, pro­du­cția War­ner Bros. Pic­tu­res „Antu­raj” ajun­ge pe ma­ri­le ecra­ne din România pe 12 iu­nie.

CINEMA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.