LA PLIMBARE CU PATUL

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

O ga­le­rie de ar­tă poate fi și loc bun de dor­mit sau, de ce nu, de ad­mi­rat lu­cră­ri­le din pat, așa cum pro­pu­ne Hay­ward Gal­le­ry din Lon­dra. Insti­tuția găz­du­i­ește ex­po­ziția „De­ci­si­on” a ar­tis­tu­lui Car­sten Höller, ale că­rei in­sta­lații vi­zi­ta­to­rii le pot ex­plo­ra în timpul zi­lei, când sunt în puși în fața unor de­ci­zii cu pri­vi­re la cum să par­cur­gă ex­po­ziția sau să in­te­ra­cți­o­ne­ze cu ex­po­na­te­le ori - da­că do­resc o ex­pe­ri­e­nță mai de­o­se­bi­tă - în timpul no­pții, da­că prind un loc într-unul din ce­le do­uă pa­turi au­to­pro­pul­sa­te de o per­soa­nă care merg prin ga­le­rie. Ce­le do­uă pa­turi se plim­bă împreu­nă prin ga­le­rie pe timpul no­pții, iar ocu­pa­nții lor au opți­u­nea de a încheia vi­zi­ta cu o co­bo­râre pe Iso­me­tric Sli­des, niște to­bo­ga­ne ase­mă­nă­toa­re unor ar­curi, ame­na­ja­te de ar­tist pe aco­pe­rișul clă­di­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.