Una dintre ca­rac­te­ris­ti­ci­le pe­ri­oa­dei de cri­ză a fost abor­da­rea câşti­gă­to­rul ia to­tul“; s-a vă­zut asta în vo­lup­ta­tea cu care se anun­ţă câşti­gă­to­rii cri­zei, în com­pe­ti­ţi­i­le is­ca­te între di­ver­şi, în răz­boai­e­le va­lu­te­lor sau ale ma­te­ri­i­lor pri­me, ba chiar în

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

e ace­ea a fost o sur­pri­ză pentru mi­ne să ci­tesc un­de­va despre o schimbare in­te­re­san­tă, zic eu. Este vorba de mo­dul în care Google îşi an­ga­je­a­ză acum oa­me­nii; ve­ţi fi ţi­nând min­te ar­ti­co­le­le pe care le întâlneai prin mai toa­te pu­bli­ca­ţi­i­le despre între­bă­ri­le-cap­ca­nă care sunt pu­se la in­ter­vi­ul de an­ga­ja­re de la Google, de la for­ma ca­pa­ce­lor de ca­nal la numărul blon­zi­lor din lu­me. Or’ Las­zlo Bock, se­ni­or vi­ce pre­si­dent of pe­o­ple ope­ra­ti­ons la Google, vor­bea despre lip­sa de re­le­van­ţă a punc­ta­je­lor ob­ţi­nu­te în şco­li sau la tes­te, care nu pre­zic ma­re lu­cru despre evo­lu­ţia ul­te­ri­oa­ră a an­ga­ja­tu­lui. Mai mult, Bock vor­bea despre o creş­te­re a nu­mă­ru­lui de an­ga­ja­ţi fă­ră stu­dii su­pe­ri­oa­re la Google, care sunt acum 14% din to­tal. Si­gur, spu­ne se­ni­or vi­ce pre­si­dent, stu­di­i­le şi re­zul­ta­te­le bune la tes­te nu fac rău, iar ap­ti­tu­di­ni­le de pro­gra­ma­re şi cu­noş­tin­ţe­le ma­te­ma­ti­ce sunt, pentru zona teh­ni­că, ce­va ab­so­lut ne­ce­sar. Dar pentru orice fel de sluj­bă, pri­mul lu­cru la care se ui­tă acum angajatorii com­pa­ni­ei este abi­li­ta­tea cog­ni­ti­vă (nu IQ-ul, să fim înţe­le­şi), ca­pa­ci­ta­tea de a învă­ţa, pu­te­rea de a pro­ce­sa lu­cru­ri­le ra­pid, din zbor, şti­in­ţa de a com­bi­na păr­ti­ce­le dis­pa­ra­te de in­for­ma­ţie. În con­ti­nua­re pe lis­ta com­pa­ni­ei se află le­a­der­shi­pul, şi nu într-o abor­da­re tra­di­ţi­o­na­lă; vor co­la­bo­ra­re cu echi­pa sau tă­ria de a pre­da con­du­ce­rea cu­i­va mai po­tri­vit întrun mo­ment cri­tic. Și asta nu este to­tul. Vor mo­des­tie şi im­pli­ca­re. Simţ al res­pon­sa­bi­li­tă­ţii, al co­mu­ni­u­nii cu echi­pa, ce poate fa­ce echi­pa în între­gul ei, şti­in­ţa de a con­tri­bui fă­ră să îţi însu­şeş­ti me­ri­te. Mo­des­tia de a ad­mi­te că mai ai de

Dînvă­ţat. Mul­ţi oa­meni co­mit o eroa­re de atri­bu­i­re, zi­ce se­ni­or vi­ce pre­si­dent: da­că lu­cru­ri­le merg bine este din cau­ză că sunt un ge­niu, dar da­că merg rău, este din cau­za unui alt idi­ot. Pe scurt, Bock spu­ne că ex­cep­ţi­o­na­li­ta­tea fi­in­ţei umane nu ţi­ne cont mu­sai de pre­gă­ti­re, ci tre­bu­ie des­co­pe­ri­tă şi pu­să la lu­cru. Mi se pa­re o re­ţe­tă in­te­re­san­tă, într-o lu­me cu apu­că­turi din ce în ce mai he­do­nis­te şi care ui­tă de fle­a­curi bur­ghe­ze pre­cum cum­pă­ta­rea, pru­den­ţa, mun­ca te­na­ce, o idee bu­nă şi o mar­fă fo­lo­si­toa­re ce­lor­lal­ţi. Cre­dem că ba­nii re­zol­vă to­tul, şi ui­tăm de alte atri­bu­te me­ni­te să miş­te societatea - cre­din­ţa în va­lo­ri­le enu­me­ra­te mai sus, ma­ni­e­re­le, sta­tu­tul. Ne lip­seş­te o au­to­de­fi­ni­re a con­şti­in­ţei de si­ne. Aplau­dăm com­por­ta­men­te hao­ti­ce sau de­vian­te, fă­ră o or­di­ne şi o seg­men­ta­re de obi­cei­uri, nă­zu­in­ţe şi as­pi­ra­ţii. Aces­ta este şi unul din mo­ti­ve­le pentru care a de­venit aproa­pe o mo­dă să ne văi­tăm: când nu prea ştii ce-ţi do­reş­ti şi cum să ajun­gi aco­lo, nici nu ştii când să fii mul­ţu­mit că ţi-ai atins obi­ec­ti­vul. Pu­te­rea de a de­o­se­bi între mo­des­tie şi for­ma ca­pa­cu­lui de ca­nal. Ta­blo­ul pe care vi-l pre­zint este un au­to­por­tret al La­vi­ni­ei Fon­ta­na, prima pic­to­ri­ţă re­cu­nos­cu­tă a lu­mii, prima fe­meie care a pic­tat nu­duri fe­mi­ni­ne şi ma­mă a 11 co­pii, dintre care a îngro­pat, din pă­ca­te, opt. Au­to­por­tre­tul, una din ca­po­do­pe­re­le sa­le, a fost re­a­li­zat pentru con­te­le Zap­pi din Imo­la, so­crul ei, dar înain­te de ma­riaj. Pu­te­ţi de­o­se­bi me­sa­jul as­cuns al ta­blo­u­lui: în par­tea dre­ap­tă, sus, se ve­de şe­va­le­tul care aco­pe­ră cum­va la­da de zes­tre din colţ. Lavinia îi spu­nea con­te­lui că este bo­ga­tă, dar nu în va­lori lu­meş­ti, ci în ta­len­te; era, da­că vre­ţi, un soi de in­ter­viu de an­ga­ja­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.