Un stand prea înde­păr­tat

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

xpor­ta­to­rii de vi­nuri din România ra­te­a­ză par­ti­ci­pa­rea la târgul in­ter­na­ţi­o­nal Vi­nex­po Bor­de­aux, întru­cât Mi­nis­te­rul Economiei nu a gă­sit o fir­mă care să ame­na­je­ze pa­vi­li­o­nul şi nici o so­lu­ţie ex­cep­ţi­o­na­lă de fi­nan­ţa­re şi par­ti­ci­pa­re. Ra­ta­rea se pro­du­ce din cau­za ne­pre­zen­tă­rii la li­ci­ta­ţi­i­le or­ga­ni­za­te de mi­nis­ter a ni­ci­u­nei firme pres­ta­toa­re şi a ne­gă­si­rii de că­tre fac­to­rii de de­ci­zie a unei so­lu­ţii ex­cep­ţi­o­na­le de fi­nan­ţa­re şi de par­ti­ci­pa­re la târg, în po­fi­da in­ter­ven­ţi­i­lor Aso­cia­ţi­ei Pro­du­că­to­ri­lor şi Expor­ta­to­ri­lor de Vi­nuri, fă­cu­te la toa­te ni­ve­lu­ri­le. În consecinţă, Pa­vi­li­o­nul Ro­mâni­ei si­tuat în ve­ci­nă­ta­tea Cen­tru­lui de Presă al târgu­lui va ră­mâne ne­o­cu­pat şi nea­me­na­jat, cu toa­te con­se­cin­ţe­le ne­ga­ti­ve, greu de an­ti­ci­pat în acest mo­ment“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al Aso­cia­ţi­ei Pro­du­că­to­ri­lor şi Expor­ta­to­ri­lor de Vi­nuri. APEV ara­tă că ne­par­ti­ci­pa­rea Ro­mâni­ei va adu­ce gra­ve pre­ju­di­cii de imagine atât ţă­rii cât şi expor­ta­to­ri­lor români de vi­nuri. Târgul are loc în pe­ri­oa­da 14-18 iu­nie. Firmele româneşti ar fi pu­tut par­ti­ci­pa în ba­za Pro­gra­mu­lui de Promovare a Expor­tu­lui 2015, de­ru­lat prin Mi­nis­te­rul Economiei, Co­mer­ţu­lui şi Tu­ris­mu­lui. Insti­tu­ţia or­ga­ni­ze­a­ză şe­di­nțe de se­lec­ţie a ofer­te­lor pentru fi­e­ca­re târg sau mi­si­u­ne eco­no­mi­că în străinătate, dar pentru acest târg ni­cio fir­mă nu şi-a ex­pri­mat in­te­re­sul. Bugetul alo­cat ame­na­jă­rii pa­vi­li­o­nu­lui era de 563.700 lei, in­clu­siv TVA.

E

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.