Veni­tu­ri­le in­dus­tri­ei de software şi servicii IT au crescut anul tre­cut la 2,42 mi­liar­de de euro euro

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ndus­tria de software şi servicii IT a înre­gis­trat anul tre­cut veni­turi de 2,42 mi­liar­de de euro, în creş­te­re cu 13% faţă de 2013, iar pentru 2015 se prog­no­ze­a­ză înca­sări mai mari cu 14%, până la 2,749 mi­liar­de euro. Da­te­le sunt in­clu­se în stu­di­ul Ro­ma­nian Software and IT Ser­vi­ces Indus­try", re­a­li­zat de Pi­er­re Au­doin Con­sul­tan­ts (PAC) la so­li­ci­ta­rea Aso­cia­ţi­ei Pa­tro­na­le a In­dus­tri­ei de Software şi Servicii (ANIS). In­dus­tria de software şi servicii IT va ajun­ge, po­tri­vit cal­cu­le­lor PAC, la 3,782 de mi­liar­de de euro în 2018. Este încă o ci­fră mi­că pentru po­ten­ţia­lul Ro­mâni­ei. Mi se pa­re o creş­te­re mi­că până în 2018, pentru că acest scenariu este unul con­ser­va­tor. Eu sper să fie un scenariu pe­si­mist, dar cred că este unul re­a­list. Ce­re­rea ar putea du­ce la o piaţă de 5-6 mi­liar­de de euro, dar mo­men­tan nu există ca­pa­ci­ta­te de li­vra­re. În România

Iai ne­voie de mi­ni­mum cinci ani pentru a fa­ce un cen­tru de 3-4.000 de oa­meni, pe când în India se poate fa­ce într-un an şi jumătate. O com­pa­nie foarte ma­re din energie dorea să fa­că un cen­tru de 2.500 de oa­meni în România, dar era im­po­si­bil de re­a­li­zat, aşa că s-a dus în China", a de­cla­rat Eu­gen Schwa­bChe­sa­ru, vi­ce­pre­şe­din­te­le PAC România & CEE. Numărul per­soa­ne­lor care lu­crau pentru pro­du­se software şi servicii IT era anul tre­cut de 78.810, iar pentru 2015 se es­ti­me­a­ză o creş­te­re până la 86.930. Din to­ta­lul veni­tu­ri­lor din 2014, aproximativ 65% au pro­venit din ex­por­turi, în creş­te­re faţă de anul an­te­ri­or, când ponderea ex­por­tu­ri­lor în veni­tu­ri­le din software şi servicii ale com­pa­ni­i­lor româneşti era de 60%. Din ce­le 2,42 de mi­liar­de de euro, aproximativ 931 de milioane de euro au fost din România, iar 1,49 de mi­liar­de de euro din străinătate. Po­tri­vit lui Schwab, da­că în 1999 nivelul de pro­duc­ti­vi­ta­te al unui angajat din software era de 8-9.000 de dolari, anul tre­cut aces­ta a fost de aproximativ 35.000 de euro, de aproa­pe cinci ori PIB-ul per ca­pi­ta. Com­pa­ra­tiv, în ves­tul Eu­ro­pei nivelul de pro­duc­ti­vi­ta­te este ci­frat la 120.000 de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.