APPLE A LANSAT SER­VI­CI­UL APPLE MU­SIC ŞI TRAN­SFOR­MĂ SWIFT ÎN LIMBAJ DE PRO­GRA­MA­RE OPEN-SOURCE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Apple a lansat la eveni­men­tul anual Wor­ldwi­de De­ve­lo­pers Con­fe­ren­ce ser­vi­ci­ul Apple Mu­sic şi a anun­ţat că până la sfârşi­tul anu­lui va tran­sfor­ma lim­ba­jul de pro­gra­ma­re Swift, des­ti­nat apli­ca­ţi­i­lor pentru sis­te­mul de operare iOS al dis­po­zi­te­lor iPhone, iPad şi iPod, într-un program open-source. Lan­sa­rea Apple Mu­sic re­pre­zin­tă o con­cu­ren­ţă se­ri­oa­să pentru alte servicii de stre­a­ming, pre­cum Spo­ti­fy și Pan­do­ra, dar şi pos­tul de radio prin sa­te­lit Si­ri­us XM şi re­ţe­le de so­cia­li­za­re ca Tum­blr ar putea să se sim­tă sub pre­si­u­ne. Noul serviciu al Apple în do­me­ni­ul mu­zi­cii com­bi­nă serviciile de stre­a­ming din bi­bli­o­te­ca iTu­nes, la fel ca Rdio sau Spo­ti­fy, cu cre­a­rea de lis­te mu­zi­ca­le per­so­na­li­za­te şi serviciile ofe­ri­te de ra­di­o­ul online gra­tu­it Pan­do­ra. To­to­da­tă, Apple a lansat şi propriul post glo­bal de radio, con­dus de DJ Za­ne Lo­we. În pri­vin­ţa ser­vi­ci­u­lui de stre­a­ming, start-up-uri pre­cum Spo­ti­fy ar trebui să fie foarte îngri­jo­ra­te de ca­pa­ci­ta­tea Apple de a ajun­ge ra­pid la o lar­gă au­di­en­ţă. Apple a pre­ci­zat că ser­vi­ci­ul de stre­a­ming va avea peste 30 de milioane de cânte­ce. O per­soa­nă apro­pia­tă si­tua­ţi­ei a de­cla­rat că Apple se află încă în negocieri pentru drep­tu­ri­le de di­fu­za­re, având de­ja drep­turi pentru Tay­lor Swift, dar nu şi pentru The Be­a­tles, de exem­plu. Da­că Apple va reu­şi să re­cre­e­ze între­gul ca­ta­log iTu­nes pentru ser­vi­ci­ul de stre­a­ming, atunci ar putea să schim­be fe­lul în care uti­li­za­to­rii obiş­nu­i­esc să ob­ţi­nă serviciile de di­ver­tis­ment. Apple a in­tro­dus şi o funcţie su­pli­men­ta­ră, nu­mi­tă Con­nect, care fa­ci­li­te­a­ză co­mu­ni­ca­rea dintre ar­tiş­ti şi fani, con­cu­rând astfel cu Tum­blr, Twitter şi So­un­dClo­ud. Com­pa­nia a mai anun­ţat la con­fe­rin­ţa pentru dez­vol­ta­tori din acest an că vrea să transforme Swift în limbaj open-source, ce­ea ce va per­mi­te ca aces­ta să poa­tă fi fo­lo­sit pentru orice fel de sis­tem de operare. Swift a fost in­tro­dus la con­fe­rin­ţa Apple de anul tre­cut şi a înre­gis­trat un suc­ces fă­ră pre­ce­dent, da­to­rat în ma­re par­te fap­tu­lui că pro­gra­ma­to­rii vor să scrie aplicaţii pentru iPhone-uri. Cre­dem că Swift va fi vi­i­to­rul limbaj major de pro­gra­ma­re", a de­cla­rat Craig Fe­de­ri­ghi, vi­ce­pre­şe­din­te al Apple pentru in­gi­ne­rie software. Asta înse­am­nă că dez­vol­ta­to­rii vor putea să fo­lo­se­as­că Swift pentru dis­po­zi­ti­ve fa­bri­ca­te de alte com­pa­nii, pentru a scrie pro­gra­me care func­ţi­o­nea­ză pe plat­for­me con­cu­ren­te cu pro­du­se­le Apple. Im­pac­tul in­for­ma­ţi­ei va fi pro­ba­bil ime­diat. Pentru dez­vol­ta­to­rii re­ti­cen­ţi să fo­lo­se­as­că Swift, de­oa­re­ce nu era limbaj open-source, acest ob­sta­col a fost eli­mi­nat, a de­cla­rat Step­hen O’Gra­dy, cofondator al fir­mei de ana­li­ză Red Monk.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.