Sancțiuni și di­sen­si­uni

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

anc­ţi­u­ni­le europene adop­ta­te împo­tri­va Ru­si­ei din cau­za im­pli­că­rii sa­le în con­flic­tul din Ucrai­na vor fi, cel mai pro­ba­bil, pre­lun­gi­te până la sfârşi­tul anu­lui, a de­cla­rat la fi­na­lul Sum­mi­tu­lui G7, în Ba­va­ria, pre­şe­din­te­le fran­cez Fra­nçois Hol­lan­de. Da­că se va de­mon­stra că Ru­sia con­ti­nuă să înar­me­ze (re­be­lii pro­ru­şi) şi are o pre­zen­ţă mi­li­ta­ră în es­tul Ucrainei, da­că de asemenea se va de­mon­stra (...) că re­gi­u­ni­le din es­tul (Ucrainei) nu res­pec­tă eta­pe­le Acor­du­lui de la Min­sk, atunci s-ar putea jus­ti­fi­ca înăs­pri­rea sanc­ţi­u­ni­lor", a adău­gat Hol­lan­de, su­bli­ni­ind că de­o­cam­da­tă nu există niciun motiv pentru a le anu­la". Acor­dul de la Min­sk, sem­nat în februarie, tre­bu­ie să fie apli­cat de toa­te păr­ţi­le, a in­sis­tat Hol­lan­de, îndem­nând Ki­e­vul să de­pu­nă efor­tu­ri­le so­li­ci­ta­te pri­vind des­cen­tra­li­za­rea, ale­ge­ri­le lo­ca­le sau cir­cu­la­ţia măr­fu­ri­lor. Li­de­rii ţă­ri­lor pu­ter­nic in­dus­tria­li­za­te (G7), reu­ni­ţi săp­tă­mâna tre­cu­tă în sta­ţi­u­nea FRA­NÇOIS HOL­LAN­DE ba­va­re­ză Gar­mis­ch-Par­ten­kir­chen, au con­venit asu­pra po­si­bi­li­tă­ţii înăs­pri­rii sanc­ţi­u­ni­lor împo­tri­va Ru­si­ei, în po­fi­da per­sis­ten­ţei unor mici di­ver­gen­ţe, co­men­ta Le Fi­ga­ro în pa­gi­na elec­tro­ni­că. „Sanc­ţi­u­ni­le ar putea fi anu­la­te doar atunci când Ru­sia îşi va ono­ra an­ga­ja­men­te­le", au dat asigurări li­de­rii G7 în co­mu­ni­ca­tul fi­nal, la po­lul opus exis­tând și va­rian­ta înăs­pri­rii aces­to­ra: „sun­tem de asemenea pre­gă­ti­ţi să adop­tăm alte mă­suri res­tric­ti­ve pentru a creşte cos­tul Ru­si­ei da­că acţi­u­ni­le sa­le le vor fa­ce ne­ce­sa­re". Sunt însă și câte­va di­ver­ge­nțe care per­sis­tă între li­de­rii din ca­drul G7 asu­pra im­pli­că­rii Ru­si­ei în con­flic­tul din es­tul Ucrainei. În timp ce pre­şe­din­te­le ame­ri­can Barack Oba­ma adop­tă o li­nie mai du­ră faţă de Ru­sia, omo­lo­gul său fran­cez Fra­nçois Hol­lan­de vrea do­ve­zi cla­re pri­vind im­pli­ca­rea Mos­co­vei în ul­ti­me­le evenimente din es­tul Ucrainei, afec­tat de con­frun­tări ar­ma­te între se­pa­ra­tiş­tii pro­ru­şi şi tru­pe­le ucrai­ne­ne. Fo­lo­sind un limbaj spe­ci­fic Răz­boi­u­lui Re­ce, pre­şe­din­te­le ame­ri­can a aver­ti­zat că omo­lo­gul său rus, Vladimir Putin, înce­ar­că să re­cre­e­ze „glo­ria im­pe­ri­u­lui so­vi­e­tic" cu ris­cul de a ru­i­na eco­no­mia ţă­rii sa­le. În schimb, Hol­lan­de vrea ca im­pli­ca­rea rusă să fie do­ve­di­tă pentru a jus­ti­fi­ca înăs­pri­rea poziţiei oc­ci­den­ta­le faţă de Mos­co­va. Mi­nis­trul ucrai­nean al apă­ră­rii, Ste­pan Pol­to­rak, a de­cla­rat luni, la o reu­ni­u­ne a Con­si­li­u­lui in­ter­par­la­men­tar Ucrai­na-NATO, că în zo­ne­le „ocu­pa­te" din re­gi­u­nea ucrai­nea­nă Don­bas (est) se află 42.500 de „te­ro­riş­ti şi mi­li­tari ruşi". Con­frun­tă­ri­le se­pa­ra­tis­te s-au in­ten­si­fi­cat de câte­va zi­le în es­tul Ucrainei, în ca­drul con­flic­tu­lui care du­re­a­ză de peste un an şi care s-a sol­dat până acum cu cel pu­ţin 6.400 de mor­ţi.

S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.