LO­CUL OPT LA PRO­DUC­ŢIE, 19 LA EXPORT.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

România ocu­pă, la ni­vel Eu­ro­pe­an, lo­cul cinci din punct de ve­de­re al su­pra­fe­ţe­lor cul­ti­va­te cu vi­ţă­de-vie, lo­cul opt în ce pri­veş­te vo­lu­me­le de vin pro­du­se şi lo­cul 19 în topul expor­ta­to­ri­lor de vin. Con­form unei ana­li­ze re­a­li­za­te de Zia­rul Fi­nan­ciar, pe ba­za da­te­lor Aso­cia­ţi­ei Pro­du­că­to­ri­lor şi Expor­ta­to­ri­lor de vin şi Eu­ros­tat, anul tre­cut ex­por­tu­ri­le de vin ale Ro­mâni­ei s-au apro­piat de 20 de milioane de euro, în creş­te­re cu 10% faţă de 2013, în con­di­ţi­i­le în care ma­rii exportatori, ca Franţa şi Ita­lia re­a­li­ze­a­ză, fi­e­ca­re, peste 5 mi­liar­de de euro din vi­nul li­vrat că­tre pi­e­ţe­le ex­ter­ne. Ce­le mai mul­te cra­me româneşti s-au con­cen­tra­te pe vânzările de pe pia­ţa in­ter­nă, în con­di­ţi­i­le în care im­por­tu­ri­le de vin au ajuns anul tre­cut la cir­ca 40 de milioane de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.