CUM SĂ-ȚI POTOLEȘTI FOAMEA CU AR­TĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Admi­ra­tul ope­re­lor de ar­tă mer­ge con­ti­nuat cu o ma­să pre­pa­ra­tă de un ar­tist într-ale bu­că­tă­ri­ei, așa cum o ara­tă câte­va com­ple­xuri care ofe­ră vi­zi­ta­to­ri­lor am­be­le posibilități de a-și po­to­li foamea. Centrul de Ar­tă Con­tem­po­ra­nă Inho­tim din apro­pi­e­re de Be­lo Ho­ri­zon­te, Bra­zi­lia, ex­pu­ne lu­cră­ri­le într-o gră­di­nă bo­ta­ni­că, pe care vi­zi­ta­to­rii o pot ex­plo­ra singuri sau cu ghid, du­pă care pot lua ma­sa la Restaurante Tam­bo­ril. Ce­va mai la nord, în Me­xic, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, unul dintre cei mai re­nu­miți ma­eștri bu­că­tari ai ță­rii, Ale­jan­dro Ru­iz, „ex­pu­ne” la Ca­sa Oa­xa­ca Hotel, care fa­ce par­te din­tr-un com­plex ce in­clu­de Quet­zal­li, o ga­le­rie un­de se pot ad­mi­ra lu­crări ale unor ar­tiști me­xi­cani im­por­ta­nți ca Fran­cis­co To­le­do sau Jo­se Vil­la­lo­bos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.