TRAN­ZAC­ŢIE CU PERIMETRE PETROLIERE LA MA­REA NEA­GRĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

om­pa­nia pe­tro­li­e­ră Pe­tro­cel­tic International a vândut ac­ti­ve­le din România, prin in­ter­me­di­ul că­ro­ra de­ţi­nea li­cen­ţe de operare pentru do­uă perimetre din Ma­rea Nea­gră, că­tre com­pa­nia GVC Invest­ment. Pe­tro­cel­tic, com­pa­nie înre­gis­tra­tă în Irlan­da, care mai are ope­ra­ţi­uni de ex­plo­ra­re, pro­duc­ţie şi dezvoltare în Alge­ria, Egipt, Bul­ga­ria şi Ita­lia, a anun­ţat că pe 12 iu­nie com­pa­nia Mi­dia Re­so­ur­ces SRL, sub­si­dia­ră de­ţi­nu­tă integral de Ster­ling Re­so­ur­ces, a tran­sfe­rat o par­ti­ci­pa­ţie de 40% la blo­cul 27 Mu­ri­da­va că­tre Pe­tro­cel­tic Ro­ma­nia, sub­si­dia­ra Pe­tro­cel­tic. To­to­da­tă, Be­a­ch Pe­tro­leum, sub­si­dia­ra Be­a­ch Ener­gy, a tran­sfe­rat par­ti­ci­pa­ţia de 30% la blo­cul 28 Est Co­băl­ces­cu că­tre Pe­tro­cel­tic Ro­ma­nia. Tran­sfe­rul par­ti­ci­pa­ţi­i­lor a fost apro­bat de Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă pentru Resurse Mi­ne­ra­le (ANRM). Si­mul­tan, Pe­tro­cel­tic a vândut integral Pe­tro­cel­tic Ro­ma­nia, care deţine li­cen­ţe­le de operare pentru blo­cul 27 Mu­ri­da­va şi blo­cul 28 Est Co­băl­ces­cu că­tre GVC Invest­ment. Pe­tro­cel­tic anun­ţa­se în luna februarie că in­ten­ţi­o­nea­ză să îşi res­trângă ope­ra­ţi­u­ni­le de ex­plo­ra­re din România, Bul­ga­ria şi Grecia şi să sub­con­trac­te­ze une­le li­cen­ţe în Ita­lia şi Egipt, în ca­drul unui program de reducere a cos­tu­ri­lor ope­ra­ţi­o­na­le şi a cheltuielilor de capital. Pe­tro­cel­tic International este lis­ta­tă la bur­se­le AIM Market din Lon­dra şi ESM Market din Irlan­da şi des­fă­şoa­ră ope­ra­ţi­uni de ope­ra­ţi­uni de ex­plo­ra­re, pro­duc­ţie şi dezvoltare în Ori­en­tul Mij­lo­ciu, Africa de Nord şi Me­di­te­ra­na.

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.