CIR­CA 96.000 DE METRI PĂTRAŢI DE BI­RO­URI VOR FI LIVRAŢI ÎN 2015 ÎN CLUJ, TI­MI­ŞOA­RA, IAŞI ŞI BRAŞOV

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cir­ca 96.000 de metri pătraţi de bi­ro­uri vor fi livraţi în ora­şe­le ClujNapoca, Ti­mi­şoa­ra, Iaşi şi Braşov în cur­sul anu­lui 2015, iar ce­re­rea se va si­tua la aproximativ 80.000 de metri pătraţi, a de­cla­rat Mi­ha­e­la Gă­lă­ţa­nu, he­ad of re­se­ar­ch în ca­drul DTZ Echi­nox. Ce­le mai mul­te spa­ţii de bi­ro­uri li­vra­te în acest an vor fi în ClujNapoca şi Iaşi, câte 36.000. La sfârşi­tul anu­lui 2014, sto­cul mo­dern de spa­ţii de bi­ro­uri din ce­le pa­tru oraşe era de 493.000 de metri pătraţi, în creş­te­re cu 10% faţă de 2013. Li­vră­ri­le de spa­ţii noi au însu­mat, în 2014, 43.000 de metri pătraţi, dintre care 83% fi­ind fi­na­li­za­ţi în ClujNapoca. „În 2014, ce­re­rea de spa­ţii de bi­ro­uri a fost de 55.000 de metri pătraţi, du­blu faţă de 2013. În pri­mul tri­mes­tru al anu­lui 2015 am avut o cerere 25.000 de metri pătraţi. Nivelul li­vră­ri­lor va fi du­blu faţă de anul tre­cut. Toa­te aces­te ci­fre ne de­mon­stre­a­ză că pia­ţa de bi­ro­uri din ora­şe­le re­gi­o­na­le va per­for­ma mult mai bine faţă de anul tre­cut, care a fost cel mai bun“, a spus Gă­lă­ţa­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.