MCDONALD’S ROMÂNIA A PLANIFICAT IN­VES­TIȚII DE 13 MILIOANE DE LEI ÎN ACEST AN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

McDonald’s România, cel mai ma­re la­nț de restaurante de pe piața lo­ca­lă, pre­gă­tește in­ves­tiții de peste 13 mil. lei în acest an, în des­chi­de­rea de McCa­fé-uri, a de­cla­rat Da­ni­el Boa­je, director ge­ne­ral al com­pa­ni­ei. El a afir­mat, to­to­da­tă, că McDonald’s a re­dus prețul prin­ci­pa­le­lor pro­du­se cu 12%, du­pă scă­de­rea TVA. Boa­je spu­ne la nivelul între­gii țări res­tau­ran­te­le au 55 de milioane de vi­zi­ta­tori pe an și există o ten­din­ţă sem­ni­fi­ca­ti­vă de crește­re a con­su­mu­lui și al nu­mă­ru­lui de vi­zi­te. „Anul aces­ta nu avem ca pri­o­ri­ta­te des­chi­de­rea de restaurante, ci dez­vol­ta­rea con­cep­tu­lui McCa­fé, avem 14 în pre­zent, dar vom avea 20 până la sfârși­tul anu­lui, și să re­mo­de­lăm res­tau­ran­te­le. Nivelul de in­ves­tiții este com­pa­ra­bil cu cel de anul tre­cut, de peste 13 milioane lei, din sur­se pro­prii ale com­pa­ni­ei, în proi­ec­te­le McDonald’s România. Mul­te McCa­fé-uri au fost des­chi­se în București și vrem să fa­cem un pas sem­ni­fi­ca­tiv și în afa­ra Bucureștiului. Avem unul în Ploi­ești, încercăm să îl des­chi­dem pe al doilea, Crai­o­va, Ti­mișoa­ra și pro­ba­bil încă trei în București“, a pre­ci­zat șe­ful McDonald’s România. McDonald’s ani­ver­se­a­ză 20 de ani de la des­chi­de­rea pri­mu­lui res­tau­rant în România, cel de la Uni­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.