TRANSGAZ VA EMITE OBLIGAŢIUNI DE PÂNĂ LA 500 DE MILIOANE DE LEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă Extraor­di­na­ră a Transgaz a apro­bat săp­tă­mâna tre­cu­tă lan­sa­rea unei emi­si­uni de obligaţiuni în va­loa­re de maximum 500 de milioane de lei, cu o do­bândă de 4,5% şi o ma­tu­ri­ta­te de mi­ni­mum cinci ani, a anun­ţat com­pa­nia. Ba­nii vor fi fo­lo­si­ţi pentru fi­nan­ţa­rea „Pla­nu­lui de dezvoltare a Sistemului Na­ţi­o­nal de Tran­sport al ga­ze­lor na­tu­ra­le în pe­ri­oa­da 2014-2023“. În luna mai, di­rec­to­rul ge­ne­ral al Transgaz, Pe­tru Vă­du­va, de­cla­ra că Transgaz ar putea vin­de obligaţiuni ne­ga­ran­ta­te de până la 500 milioane lei, cu ma­tu­ri­ta­te de cel pu­ţin cinci ani, cel mai de­vre­me în toam­nă, pentru fi­nan­ţa­rea con­struc­ţi­ei unui gazoduct între su­dul Ro­mâni­ei şi Europa Cen­tra­lă. În iu­lie, Transgaz va so­li­ci­ta fi­nan­ţa­re din par­tea Uni­u­nii Europene, pentru sus­ţi­ne­rea proi­ec­tu­lui de 560 de milioane de euro nu­mit BRUA, care va co­nec­ta Bul­ga­ria, România, Ungaria şi Austria. Da­că fondurile UE vor fi apro­ba­te, Transgaz va trebui să aco­pe­re jumătate din cos­tul proi­ec­tu­lui din resurse pro­prii. „În ca­zul în care va fi aprobată co­fi­nan­ţa­rea eu­ro­pe­a­nă, atunci va trebui pro­ba­bil să pre­gă­tim pro­pria fi­nan­ţa­re, cu 12 luni înain­te de con­struc­ţie, aşa că am putea emite obligaţiuni în toam­nă, pentru a fo­lo­si ba­nii în martie“, a ară­tat Vă­du­va. Transgaz ar ex­tin­de ulterior con­duc­ta de ga­ze până la Ma­rea Nea­gră, cos­tul proi­ec­tu­lui ur­mând să cre­as­că astfel la 1,1 mi­liar­de de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.