ROMÂNIA, ŢARA UN­DE ANGAJAŢII SUNT NEVOIŢI SĂ FIE PREZENŢI LA BIROU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

România este ţara eu­ro­pe­a­nă cu cel mai ma­re nu­măr de an­ga­ja­ţi nevoiţi să fie prezenţi la birou pentru a-şi înde­plini sar­ci­ni­le de lu­cru (81%), la po­lul opus aflându-se Norvegia, un­de 51% dintre angajaţii IMM-urilor tre­bu­ie să fie efec­tiv la muncă, po­tri­vit unui stu­diu al Ipsos Mori pentru Microsoft. În ace­la­şi timp, da­te­le Eu­ros­tat ara­tă că rata pro­duc­ti­vi­tă­ţii în România era de 5,6 euro/ oră în 2013, adi­că de şa­se ori sub media eu­ro­pe­a­nă şi de aproa­pe 12 ori mai mi­că de­cât rata pro­duc­ti­vi­tă­ţii în Norvegia (59 euro/oră). Pentru creş­te­rea pro­duc­ti­vi­tă­ţii în România o so­lu­ţie ar putea fi re­pre­zen­ta­tă de in­te­gra­rea teh­no­lo­gi­i­lor mo­bi­le în IMM-uri. Re­zul­ta­te­le ce­lor do­uă stu­dii su­ge­re­a­ză o co­re­la­ţie po­zi­ti­vă între gradul de re­cep­ti­vi­ta­te la in­te­gra­rea teh­no­lo­gi­i­lor mo­bi­le în mediul de lu­cru şi pro­duc­ti­vi­ta­tea an­ga­ja­ţi­lor din eco­no­mie. Angajaţii IMM-urilor din România con­ti­nuă să cre­a­dă în teh­no­lo­gia mo­bi­lă şi în îmbu­nă­tă­ţi­rea re­la­ţi­ei cu cli­en­ţii ca prin­ci­pa­le mo­toa­re pentru creş­te­rea per­fo­man­ţe­lor com­pa­ni­i­lor. Ace­la­şi stu­diu ara­tă că peste jumătate dintre angajaţii români (52%) con­si­de­ră că in­ves­ti­ţia în IT re­pre­zin­tă o pri­o­ri­ta­te pentru creş­te­rea per­for­man­ţe­lor de bu­si­ness, iar 50% dintre ei con­si­de­ră că o re­la­ţie mai bu­nă cu cli­en­ţii ar putea avea ace­la­şi re­zul­tat. Cer­ce­ta­rea a fost re­a­li­za­tă în 16 ţări din Europa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.